Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet koko maassa vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin 1,5 prosenttia. Vaihtelua on maakuntien välillä huomattavasti. Kustannusten kasvu on johtunut yleisen kustannustason noususta sekä kuljetusoppilaiden määrän lisääntymisestä.

 

Taulukossa 3.9.1. on esitetty kyselyyn vastanneiden kuntien koulukuljetuskustannusten muutos vuosien 2016-2017 välillä.

Kuten taulukosta 3.9.1. nähdään, kuljetuskustannukset kunnissa ovat vuodesta 2016 vuoteen 2017 nousseet keskimäärin 1,4 prosenttia. Kuntien välillä on tässä eroa. Maakunnittain tarkasteltuna kustannukset ovat eniten nousseet Pohjois-Karjalassa (5,7 %) ja Pohjois-Savossa (5,6 %). Kustannukset ovat puolestaan laskeneet eniten Etelä-Pohjanmaalla (-5,2 %). Kuntien antamien vastausten mukaan kustannukset ovat eniten nousseet kuljetuskustannusten yleisestä noususta. Seuraavaksi suurin syy on ollut kuljetusoppilaiden määrä nousu. Myös palveluntarjoajien vähäisyys kuljetuksiin liittyen ja koulujen lakkauttamiset ovat olleet jossakin määrin yhteydessä kustannusten nousuun.  

 

Taulukko 3.9.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017