Nuorten pääsy vaikuttamaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ovatko nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain (410/2015 26§) ja nuorisolain (1285/2016 24§) edellyttämiin asioihin kunnassa?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella nuoret pääsivät vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin tai erinomaisesti eniten opiskeluun, hyvinvointiin sekä liikkumiseen liittyvissä asioissa. Opiskeluun liittyvät asiat korostuivat luonnollisesti Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla, jossa on suurin osa alueen oppilaitoksista. Keski-Suomessa päästiin vaikuttamaan eniten liikkumiseen liittyviin asioihin kun taas vähiten päästiin vaikuttamaan terveyteen liittyviin asioihin. Kiinnostavaa oli se, että Etelä-Pohjanmaalla asumiseen liittyviin asioihin ei päästy vaikuttamaan lainkaan (Kuvio 6.7.5.1.).

Tarkasteltaessa kuntien osuutta, joissa nuoret ovat päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin tai erinomaisesti, kävi ilmi, että eniten päästiin vaikuttamaan nuorille suunnattuja tiloja koskeviin asioihin. Eniten tiloihin liittyviin asioihin voitiin vaikuttaa Pirkanmaalla (81,8%) ja koko alueella joka tapauksessa vähintään 50 % kaikissa maakunnissa. Maakuntia vertailtaessa suurin ero oli nuorille suunnattujen palvelujen vaikuttamismahdollisuudessa Keski-Pohjanmaan (12,5%) ja Pirkanmaan (63,6%) välillä (Kuvio 6.7.5.2.).

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä toteutui kaikissa osissa paremmin kuin keskimäärin koko valtakunnassa. Valmistelevissa työryhmissä nuorilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus oikeus yli 50 % mutta kunnanhallituksen kokouksissa ainoastaan noin 16 % (Kuvio 6.7.5.3.).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella eniten nuorten tekemiä aloitteita tehtiin Pirkanmaalla (90,9 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla (76,5 %) koko valtakunnan vertailuluvun ollessa 81,9 %. Omia sähköisiä aloitekanavapalveluja alueella oli 33,7 %:lla kun koko maan keskiarvo oli 38,6 %. Eniten sähköisiä aloitekanavapalveluja oli tarjolla Pirkanmaan maakunnassa 45,5 %. (Kuvio 6.7.5.4.).

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtiin kuntien yhteistyötä eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä hieman keskimääräistä enemmän kuin koko valtakunnassa. Eniten yhteistyötä tehtiin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (69,9 %). Ylikunnallista yhteistyötä tehtiin huomattavasti enemmän kuin yhteistyötä valtakunnallisesti tai kansainvälisesti. Noin 10 % ei tehnyt lainkaan yhteistyötä osallisuus- ja vaikuttamistyössä. (Kuvio 6.7.5.5.)

Kuvio 6.7.5.1 LSSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.5.2 LSSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.5.3 LSSAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.5.4 LSSAVI Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio_6_7_5_5_LSSAVI_Yhteistyö