Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, HE 80/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, luonnos lausuntokierrokselle 6.2.108

He 40/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. ”OECD: Suomi tilastokärjessä koulutuksen rahoituksessa, jäljessä varhaiskasvatuksessa ja koulutustasossa”, tiedote 12.9.2017. http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suomi-tilastokarjessa-koulutuksen-rahoituksessa-jaljessa-varhaiskasvatuksessa-ja-koulutustasossa

Opetushallituksen varhaiskasvatuksen www-sivut, http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus

Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen www-sivut, http://minedu.fi/varhaiskasvatus

Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista, 2017, Puroila Anna-Maija & Kinnunen Susanna, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 78/2017.

Syntyneiden enemmyys, 0-6-vuotiaiden määrän kehitys ja 0-6-vuotiaiden % osuus väestöstä. Sotkanet. Peruspalvelujen arviointi 2017. Varhaiskasvatus. Toimintaympäristö.

Tilastoraportti, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi, Karvi 2017.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030. Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen. Karila, Kirsti, Kosonen Tuomas ja Järvenkallas Satu. 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 30.

Varhaiskasvatuslaki (36/1973)

Varhaiskasvatus 2016. Varhaiskasvatus 2016 -tilasto. 2017.  Säkkinen, Salla & Kuoppala, Tuula. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.https://www.slideshare.net/THLfi/varhaiskasvatus-2016-tilasto

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, Opetushallitus

Väestötiedot 29.3.2018, Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2

Webropol-kysely kunnan varhaiskasvatuksesta vastaaville viranhaltijoille 5.2.2018. LSSAVI/886/05.12.01/2018