Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • LSSAVI:n alueella kuljetusoikeuden saaneita esiopetus- ja alakouluikäisiä oppilaita kyselyyn vastanneista kunnista on lukumääräisesti eniten 3-10 kilometrin koulumatkoilla. Maaseutumaisissa kunnissa on pidemmillä koulumatkoilla (10-50 km) suhteessa enemmän oppilaita kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa on suhteessa enemmän koulukuljetusten piirissä olevia oppilaita 5-10 kilometrin matkoilla kuin kaupunkimaissa kunnissa. Kaupunkimaisissa kunnissa on puolestaan suhteessa eniten oppilaita 3-5 kilometrin matkoilla.
  • Yläkouluikäisiä oppilaita on eniten 5-10 kilometrin matkoilla. Maaseutumaisissa kunnissa on suhteellisesti enemmän kuljetusoppilaita pidemmillä matkoilla kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa on vastaavasti suhteellisesti enemmän oppilaita 5-10 kilometrin matkoilla kuin maaseutumaissa kunnissa.
  • Kyselyyn vastanneiden kuntien alakouluikäisten kuljetusoppilaiden koulumatka-ajat ovat yleisimmillään alle tunnin. Yläkouluikäisiä koulukuljetusoikeuden saaneita oppilaita on kunnissa myös lukumääräisesti eniten alle tunnin matka-ajoilla, vaikka yli tunnin matkoja onkin lähes yhtä paljon. Suurimmat selittävät tekijät pitkille koulumatka-ajoille ovat yhteiskuljetuksesta johtuva odotus ja ongelmallinen kuljetusreitti.
  • LSSAVI:n alueen kuntien koulukuljetuskustannukset ovat kyselyn perusteella nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2017 keskimäärin noin 1,1 prosenttia. Maakunnista Etelä-Pohjanmaalla kustannukset ovat laskeneet eniten (-2 %).
  • Lähes kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa on vahvistettu koulukuljetusten perusteet/suunnitelma. Kyselyn perusteella noin joka kolmas (30,7 %) ei kerää palautetta koulukuljetuksista. Vastaavasti 13,3 prosenttia ilmoitti keräävänsä palautetta säännöllisesti. Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että jos koulukuljetukset eivät toimi, niin kuntalaiset antavat palautetta kyllä itse välittömästi. Avointen vastausten perusteella koulukuljetusten järjestämistä hankaloittavat palvelujen tarjoajien vähäinen määrä, teiden kunnossapito (etenkin talviaikaan) ja joukkoliikennereittien supistuminen erityisesti syrjäseuduilla.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun yhteydessä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.
  • Kuntien on kerättävä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.
  • Opetushallituksen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa edelleen seurattava vuosittain opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydennettävä tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.