Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Esiopetus

Kunnille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin oppilaiden koulumatkojen pituutta. Esiopetuksen oppilaiden koulumatkan pituudet yhteen suuntaan on esitetty taulukossa 3.7.5.1.

Kuten taulukosta 3.7.5.1. nähdään, eniten kuljetusoikeuden saaneita esiopetuksen oppilaita on 3-5 kilometrin matkoilla (yhteensä 655 oppilasta). Seuraavaksi eniten oppilaita on 5-10 kilometrin matkoilla.

Taulukosta 3.7.5.2. nähdään kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden matkojen pituudet yhteen suuntaan.

Eniten pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen oppilaita LSSAVI:n alueella on 5-10 ja 3-5 kilometrin koulumatkoilla.

 

Perusopetus, alakouluikäiset

Taulukossa 3.7.5.3. on esitetty kyselyyn vastanneiden kuntien kuljetusoikeuden piirissä olevien alakouluikäisten perusoppilaiden määrät koulumatkan pituuden mukaan.

LSSAVI-alueella eniten 20-50 kilometrin koulumatkoja alakouluikäisillä on Pirkanmaalla (187). Eniten kuljetusoikeuden saaneita oppilaita on koko LSSAVI-aluetta tarkastellen 5-10 kilometrin koulumatkoilla. Suhteellisesti eniten oppilaita 20-50 kilometrin koulumatkoilla on maaseutumaisissa kunnissa (osuus kunnan kuljetusoppilaista 4,3 %), kuten myös 10-20 kilometrin matkoilla (16,6 %). Matkoilla 5-10 kilometriä oppilaita on eniten taajaan asutuissa kunnissa (22 %) ja maaseutumaisissa kunnissa (21,7). Kaupunkimaisissa kunnissa on vastaavasti suhteellisesti enemmän koulukuljetusoppilaita 3-5 kilometrin matkoilla kuin muissa taajama-asteissa.

Taulukossa 3.7.5.4. on esitetty perusopetuksen erityistä tukea saaneiden alakouluikäisten oppilaiden lukumäärät koulumatkan pituuden perusteella. Taulukosta 3.7.5.4. nähdään, että LSSAVI:n alueella erityistä tukea saavista kuljetusoikeuden oppilaista eniten on 5-10 kilometrin koulumatkoilla. Lähes sama määrä oppilaita on 3-5 kilometrin koulumatkoilla. Kaupunkimaisissa kunnissa on suhteessa enemmän kuljetusoppilaita alle 10 kilometrin matkoilla kuin muissa taajama-asteissa.

 

Perusopetus, yläkouluikäiset

Taulukossa 3.7.5.5. on esitetty kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden lukumäärät. Taulukosta 3.7.5.5. nähdään, että kyselyyn vastanneissa kunnissa LSSAVI:n alueella on yhteensä 4 kuljetusoikeuden saanutta yläkouluikäistä oppilasta, joilla koulumatka on yli 50 km. Oppilaita 20-50 kilometriä matkoilla on yhteensä 3697. Eniten kuljetusoikeuden saaneita oppilaita on 5-10 kilometrin matkoilla. Alle 20 kilometrin koulumatkoilla on lukumääräisesti enemmän oppilaita kaupunkimaisissa kunnissa kuin muissa kuntatyypeissä. Maaseutumaisissa kunnissa on suhteellisesti enemmän kuljetusoppilaita pidemmillä matkoilla kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa on vastaavasti suhteellisesti enemmän oppilaita 5-10 kilometrin matkoilla kuin maaseutumaissa kunnissa.

Taulukossa 3.7.5.6. on esitetty perusopetuksen erityistä tukea saaneiden yläkouluikäisten kuljetusoppilaiden lukumäärät koulumatkan pituuden mukaan. Taulukosta 3.7.5.6. nähdään, että vastanneista kunnista yläkouluikäisiä perusopetuksen erityistä tukea saaneiden koulukuljetusoppilaiden lukumäärät ovat kyselyyn vastanneiden kuntien osalta suurimmat luokassa 5-10 kilometriä. Eniten tähän luokkaan kuuluvia kuljetusedun saaneita oppilaita on LSSAVI:n alueella Pirkanmaalla.

 

Taulukko 3.7.5.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.5.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.5.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaa, km, luokat 7-10

Taulukko 3.7.5.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10