Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely. Aluehallintovirasto 2018.

 

LAIT JA OHJELMAT

Nuorisolaki 1285/2016. Annettu Helsingissä 21.12.2016. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285>.

Kuntalaki 410/2015. Annettu Helsingissä 10.4.2015. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410>.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. Saatavilla sähköisesti osoitteessa < https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731>.

Yleissopimus lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, CRC) SopS 59/1991. Saatavilla sähköisesti osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1991/19910059?sopviite_id=19910059>.

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 15/2017. Saatavilla sähköisesti osoitteessa < https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015>.

VANUPO 2017-2019. Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017-2019. OKM002:00/2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

TEOKSET

Eriksson S., Ronkainen J., (2016). Mitä nuoret ajattelevat palveluista? : Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä. Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 109, Mikkelin ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-951-588-586-9

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami 2017. Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu. Nuorisotutkmusverkosto. Helsinki.

Isola, A.-M., Kaartinen, H., Leeman, L., Lääperi, R., Scneider, T., Valtari S. & Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 33/2017. 67 sivua. Helsinki. ISBN 978-952-302-917-0 (verkkojulkaisu) <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-917-0>.

Itä-Suomen nuorisopuntari 2015. "On hyvä että täällä on edes jotain" - Nuorten näkemykset Itä-Suomen palveluista. Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu. https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/11/Juvenia_nuorisopuntari_2015_julkaisu.pdf

Kestilä-Kekkonen, Elina 2015. Suomalaisten poliittinen kiinnittyminen. Teoksessa Borg, S., Kestilä-Kekkonen, E. & Westinen, J. Demokratiaindikaattorit 2015. Oikeusministeriön julkaisu. Selvityksiä ja ohjeita 56/2015. Helsinki. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-483-9>.

Kiilakoski, Tomi 2007. Demokratiaoppitunti. Tampere: Tammerprint Oy, 13-14.

Kiilakoski, Tomi 2014. Monenkirjavaa vaikuttamista: nuorten useista kansalaisuuksista. Teoksessa Myllyniemi, Sami. Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki.

Lepola, Outi 2015. Toteutuvatko nuorten oikeudet? Oikeusperustainen tarkastelu nuorten elinoloista. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 88. Helsinki. <http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/3991>.

Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi 2013. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion liikuntaneuvosto. Helsinki.

Myllyniemi, Sami (toim.) 2017. Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 56. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto. Grano Oy 2017. < https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Nuorisobarometri_2016_WEB.pdf>

Suoninen, A., Kupari, P. & Törmäkangas, K. 2010. Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen päätulokset. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. <https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2010/d093>.

Wass, Hanna & Malkki, Leena 2017. Suomen syrjäytetyt nuoret syrjäytyneessä demokratiassa. Politiikasta.fi -tiedeverkkolehti. 14.12.2017 <http://politiikasta.fi/suomen-syrjaytetyt-nuoret-syrjaytyneessa-demokratiassa/> [luettu:5.1.2018].