Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Lainsäädännön mukaan kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kunnallisille liikuntapalveluille ei kuitenkaan ole asetettu määrällistä tai laadullista tavoitetasoa. Tämän vuoksi tässä arvioinnissa ei pystytä suoraan arvioimaan kuntien liikuntaan liittyvien peruspalvelujen laadullista tai määrällistä riittävyyttä.

  • Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntatoimen toimintakulut asukasta kohden ovat hieman koko maan keskiarvon alapuolella. Toimintakulut ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta 2010. Kokonaismenot ja investointimenot asukasta kohden olivat Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnassa selvästi koko maan keskiarvoa suuremmat.
  • Länsi- ja Sisä- Suomen kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot (€/asukas) vuonna 2016 olivat maan korkeimmat koko maassa ja kuntien liikuntatoimen henkilöstömäärä on hieman maan keskiarvoa korkeampi. Henkilöstömäärä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2010.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntalaisten liikuntaa edistäviä toimenpiteitä kohdistetaan sellaisiin väestöryhmiin, joiden liikuntaan osallistumisessa on esteitä taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen tai ikään liittyvien tekijöiden johdosta.

  • Jatkossa kuntien tulisi varmistaa riittävän liikuntapaikkatarjonnan ja liikuntatoimen asiantuntevan henkilöstön säilyminen kunnallisessa liikuntatoimessa erityyppisissä kunnissa.