Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntatoimen toimintakulut asukasta kohden ovat hieman koko maan keskiarvon alapuolella. Toimintakulut ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta 2010. Kokonaismenot (investoinnit laskettu mukaan, mutta niistä on poistettu korjausmenot) ja investointimenot asukasta kohden olivat Länsi- ja Sisä-Suomen maakunnassa selvästi koko maan keskiarvoa suuremmat. Länsi- ja Sisä-Suomessa kuntien liikuntatoimintaan myöntämät avustukset (€/asukas) vuonna 2016 olivat sen sijaan selvästi maan keskiarvon alapuolella. Kansalaistoiminnan kannalta oleellista on kuitenkin se, että välillinen tuki eli alennetut tai ilmaiset liikuntapaikkojen käyttömaksut ovat yleensä moninkertaiset verrattuna yhdistysten saamiin suoriin toiminta-avustuksiin. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella avustettiin yhteensä 1 286 seuraa. Vastanneista kunnista 3 ilmoitti, etteivät avusta seuroja. Länsi- ja Sisä- Suomen kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot (€/asukas) vuonna 2016 olivat maan korkeimmat koko maassa ja kuntien liikuntatoimen henkilöstömäärä on hieman maan keskiarvoa korkeampi. Henkilöstömäärä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2010. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kuntien henkilötyövuosien  määrä oli enimmillään 208,5 ja pienimmillään nolla henkilötyövuotta.