Liikuntapalvelujen järjestämisen taloudelliset resurssit

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon kunta käyttää varoja liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Lapin kunnat käyttivät liikuntaan vuonna 2016 keskimäärin 144,55 euroa/asukas, mikä on hiukan vähemmän kuin maassa keskimäärin.

Liikuntapaikkainvestoinnit ovat taloudellisesti merkittäviä pienille kunnille. Lapin kunnista eniten rahaa liikuntaan asukasta kohden vuonna 2016 käytti Utsjoen kunta, 932,31 euroa/asukas. Utsjoen kunnan liikuntatoimeen käyttämän rahamäärän suuruutta selittää Karigasniemen liikuntahalli-investointi. Lapin kunnat käyttivät liikuntaan vuonna 2016 keskimäärin 144,55 euroa/asukas. Valtakunnallisesti sama vertailuluku vuonna 2016 oli 150,89 euroa/asukas. Euromääräisesti eniten rahaa vuonna 2016  liikuntatoimeen käytti Rovaniemen kaupunki, lähes 50 miljoonaa euroa. (Kuvio 7.6.3.1.)

Kuvio 7.6.3.1. Liikuntatoimen kokonaiskulut euroa/asukas Lapin kunnissa vuonna 2016

Lähde: Tilastokeskus

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot

Kuntien liikuntatoimen toimintamenot

Lapin maakunnan kuntien liikuntatoimien toimintamenot ovat kohonneet vuodesta 2010 vuoteen 2016 pääsääntöisesti kaikissa kunnissa. Kahdessa kunnassa toimintamenot ovat vähentyneet. Toimintamenojen kasvu on ollut keskimäärin 18 prosenttia. Euromääräisesti Lapissa liikuntatoimen toimintamenot olivat 2016 yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Kunnista eniten liikunnan toimintamenoihin käytti Rovaniemen kaupunki yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Liikunnan toimintamenoihin ei sisälly liikuntaan liittyvät investointimenot, kuten esimerkiksi liikuntapaikkarakentaminen. (Kuvio 7.6.3.2.)

Kuvio 7.6.3.2. Liikuntatoimen toimintamenot euroa/asukas Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Lähde: Tilastokeskus

Avustukset

Avustukset

Lapissa kolme kuntaa ei myöntänyt lainkaan liikuntatoimintaan avustuksia seuroille tai yhdistyksille. Kunnan asukaslukuun suhteutettuna eniten avustuksia vuonna 2016 myönsi Pelkosenniemi, 42 euroa asukasta kohden. Euromääräisesti vuonna 2016 eniten avustuksia myönsi Kemijärven kaupunki 248 000 euroa. Kemijärven lisäksi yli 100 000 euroa avustuksia seuratoimintaan myönsivät myös Rovaniemi, Kittilä ja Tornio. Kemin kaupungin osoittamat avustukset seuratoimintaan putosivat vuodesta 2010 vuoteen 2016 lähes 100 000 euroa. Valtakunnallisesti vuonna 2016 Lapin maakunnassa käytettiin vähiten rahaa liikuntatoimen avustuksiin, 5,28 euroa asukasta kohden. (Kuvio 7.6.3.3.)

 

Kuvio 7.6.3.3. Liikuntatoimen avustukset euroa/asukas Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Lähde: Tilastokeskus

Palkka- ja palkkiomenot

Kuntien liikuntatoimeen käyttämät palkka- ja palkkiomenot vuodesta 2010 vuoteen 2016 laskivat yhdeksässä kunnassa. Lasku tapahtui pääsääntöisesti pienissä kunnissa, poikkeuksena Kemi. Maakunnan kuntien liikuntatoimien palkka- ja palkkiomenojen keskiarvo laski yli viisi euroa asukasta kohden. Syynä menojen vähentymiseen mahdollisesti olivat palkkaus- tai kustannustason lasku esimerkiksi viranhaltijavaihdosten tai erilaisten liikuntapaikkojen ylläpitotehtävien muutosten myötä. Palkkausmenojen vähentymiseen pitää tosin suhtautua varauksella, kuntien vastausten mukaan kuntien liikuntatoimien henkilötyövuosiresurssi nousi vuodesta 2010 vuoteen 2016 kymmenellä henkilötyövuodella. (Kuvio 7.6.3.4.)

Kuvio 7.6.3.4. Liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Lähde:Tilastokeskus