Liikuntapalvelujen järjestämisen henkilöstö

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Lapin kuntien liikuntatoimessa oli  yhteensä noin 150,9 henkilötyövuotta vuonna 2016. Eniten  henkilöstöresurssia tarvitaan liikuntapaikkojen ylläpitoon. 

Vuonna 2016 Lapin kuntien liikuntatoimissa tehtiin 150,9 henkilötyövuotta. Suurimmat resurssit olivat Rovaniemellä (33 henkilötyövuotta) ja pienimmät Savukoskella ja Utsjoella (yksi henkilötyövusi). Liikunnan työaloista eniten resursseja käytettiin liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitoon. Erityisliikunnan ohjausresurssia oli kuntien vastausten mukaan vuonna 2016 kuudessa kunnassa. (Kuvio 7.7.3.1.)

Valtakunnallisessa maakuntatason vertailussa  Lapin luku oli toiseksi suurin, kun suurin oli 0,87. Valtakunnallinen keskiarvo oli 0,79 henkilötyövuotta 1 000 asukasta kohti. Selityksenä Lapin suhteellisen suureen vertailulukuun ovat todennäköisesti Lapin kuntien pienet väestömäärät. Liikuntatoimen henkilöstöresurssit olivat suurimmat Lapin kaupungeissa. Kuntien liikuntaan käyttämä työpanos henkilötyövuosina kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2016 yhteensä kymmenellä henkilötyövuodella. (Kuvio 7.7.3.2.)

 

Kuvio 7.7.3.1. Liikuntatoimen henkilöstö htv:t Lapin kunnissa vuonna 2016

Lähde: Lapin aluehallintovirasto

Kuvio 7.7.3.2. Liikuntatoimen henkilöstö Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Lähde Lapin aluehallintovirasto