Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lapin aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Lapissa varhaiskasvatukseen osallistuu 71,2 % 1-6-vuotiaista lapsista (10 574). Lähes joka kolmas lapsi ei osallistu ollenkaan järjestettyyn varhaiskasvatukseen, mikä on huomattavasti alle valtakunnallisen keskiarvon 76,3 %. OECD-maiden keskiarvo varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 87 %, eli ero on merkittävä.
 • Lähes puolet osallistuu Lapissa kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen eli 49,8 prosenttia kaikista 1 -6 -vuotiaista lapsista. Lapin alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 20 tunnin varhaiskasvatuksessa oli 5,7 prosenttia, joista valtaosa oli kunnallisen palvelutuotannon puolella (96,5 prosenttia).
 • Kolme neljästä kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista osallistuu kuntien järjestämään varhaiskasvatukseen (74,3 prosenttia).
 • Suurin osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista on kuntien järjestämässä varhaiskasvatuksessa (81,3 prosenttia) kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista. Yksityisten palveluntarjoajien varhaiskasvatuksessa on 18,8 prosenttia. Perhepäivähoitoon osallistuu 974 lasta eli 12,9 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista ja joista yksityiseen perhepäivähoitoon osallistuu 1,4 prosenttia.
 • Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on 11 lasta eli 31,4 prosenttia ruotsinkielisistä lapsista Lapissa.  Nämä kaikki ovat yksityisessä kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.
 • Saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistui 270 lasta. Väestörekisterin väestötietojen mukaan Lapissa on 128 äidinkieleltään 1 – 6 -vuotiasta saamenkielistä.
 • Saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista 122 on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa ja noin kolmannes (31) on yksityisen palvelutuottajan piirissä.  
 • Laajemman varhaiskasvatuksen piirissä saamenkielisiä lapsia oli 97, joista  17  kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa. Lisäksi 40 oli yksityisen palveluntuottajan päiväkodin piirissä.
 • Suppeimpaan varhaiskasvatukseen osallistui 51 lasta, heistä valtaosa (45) oli kunnan toteuttamassa varhaiskasvatuksessa.
 • Turvapaikan hakija - statuksen omaavia lapsia oli varhaiskasvatuspalveluissa Lapin alueella yhteensä  11.   Suurin osa  (7)  turvapaikanhakijalasta oli kunnallisessa 20 tunnin varhaiskasvatuksessa. Vain 3 turvapaikanhakijalasta oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa.
 • Kunnat eivät raportoineet yksityisen palvelun tuottajien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa olevan turvapaikanhakijoita.

Toimenpide-ehdotukset

 • Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nostamiseksi tulee kaikille lapsille tarjota maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus.
 • Varhaiskasvatusta tulee kehittää perheiden tilanteiden ja tarpeiden näkökulmasta joustavaksi.
 • Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenmukaisuus tulee varmistaa kunnallisten ja yksityisten sekä eri palvelumuotojen osalta.
 • Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee varmistua siitä, että saamea äidinkielenään puhuvat lapset saavat tarvittaessa tukea kielen kehittymiselle.