Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Lapissa kuljetettavien oppilaiden osuus esi- ja perusopetuksen oppilaista on jonkin verran lisääntynyt toisin kuin Manner-Suomessa.
 • Kuljetuksen piirissä olevien osuus oppilaista vaihtelee paljon Lapin kunnissa siten, että vähimmillään kuljetettavia on vajaat 13 prosenttia oppilaista ja enimmillään yli 70 prosenttia.
 • Koulukuljetusmatkat ovat suurimmalla osalla esi- ja perusopetuksen oppilaista yhteen suuntaan alle 20 kilometriä päivässä. Joukossa on kuitenkin liki 800 oppilasta, joiden koulumatka on 20 ja 50 kilometrin välillä ja 67 oppilasta, joiden koulumatka on yli 50 kilometriä yhteen suuntaan. Erityisesti yläluokkalaisilla on pitkiä koulumatkoja.
 • Noin kahdella kolmasosalla alaluokkalaisista koulumatka odotuksineen kestää enintään tunnin päivässä ja yhdellä kolmasosalla tunnista enintään 2,5 tuntiin.
 • Yläluokkalaisten koulumatka kestää alaluokkalaisia useammin yli tunnin ja lisäksi yläluokkalaisissa on 75 oppilasta, joiden koulumatka-aika odotuksineen on yli 2,5 tuntia vähintään kolmena päivänä viikossa.
 • Kuljetuskustannukset ovat nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2017 noin puolessa Lapin kunnista ja puolessa ne ovat laskeneet.
 • Lähes kaikissa kunnissa on laadittu koulukuljetuksen periaatteet tai suunnitelma, mutta  oppilailta tai huoltajilta on kerätty palautetta kuljetusten toimivuudesta vain harvoin.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön on seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun yhteydessä selvitettävä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.

 • Kuntien on kerättävä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.

 • Opetushallituksen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa edelleen seurattava vuosittain opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydennettävä tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.