Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka pitkiä ovat esiopetuksen, perusopetuksen ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat?

Suurimmalla osalla Lapin esi-  ja perusopetuksen oppilaista koulumatka on alle 20 kilometriä yhteen suuntaan. Kyselyyn vastanneissa 19 kunnassa esi- ja perusopetuksen oppilaista 67:lla koulumatka on yli 50 kilometriä.

Esiopetuksen oppilaiden koulumatkat

Lapissa suurimmalla osalla kuljetusedun saaneista esiopetuksen oppilaista kuljetusmatka yhteen suuntaan on enintään 20 kilometriä.  Joukossa on kuitenkin 58 sellaista oppilasta, joilla matka on 20−50 kilometrin välillä ja lisäksi kolme oppilasta, joilla kuljetusmatka yhteen suuntaan on yli 50 kilometriä. Näin pitkät kuljetusmatkat ovat yleisempiä kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Erityisesti yli 50 kilometrin pituinen matka on lasten ikä huomioon ottaen rasittava. (Taulukko 3.7.3.1.)

Perusopetuksen oppilaiden koulumatkat

Kuljetusoikeuden saaneiden alakoulun oppilaiden matka yhteen suuntaan on pääosin pituudeltaan enintään 20 kilometriä. Joukossa on kuitenkin 300 oppilasta (noin 12 % kaikista alaluokkien kuljetusoppilaista), joilla koulumatkan pituus on 20−50 kilometriä. Yli 50 kilometrin koulumatka on Lapissa 14 alakoululaisella. 

Lapin yläkouluissa on suhteellisesti eniten pitkämatkalaisia oppilaita koko Manner-Suomessa. Yläkouluikäisten koulumatkat ovat alakoululaisia pidempiä, mikä johtuu harvemmasta kouluverkosta.  Kuten alakouluissa suurimmalla osalla Lapin yläkoululaisistakin koulumatka yhteen suuntaan on alle 20 kilometriä. Lapissa on yhteensä 375 yleisopetuksen piiriin kuuluvaa yläkoululaista, joilla koulumatkan pituus on 20−50 kilometrin välillä, ja 45 oppilasta, joilla koulumatka yhteen suuntaan on yli 50 km päivässä. Tämä joukko on 3,7 prosenttia kaikista koulukuljetuksen piirissä olevista yläkoululaisista. Lisäksi on huomattava, että luvut eivät kuvaa koko Lapin tilannetta, koska kaksi kuntaa ei vastannut kyselyyn. (Taulukko 3.7.3.1.)

Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden koulumatkat

Erityisen tuen päätöksen saaneista Lapin esi- ja perusopetuksen oppilaista yhteensä 67:llä on vähintään 20 kilometrin tai sitä pidempi koulumatka yhteen suuntaan, koska erityisluokat eivät ole välttämättä yhtä helposti saavutettavissa kuin yleisopetuksen palvelut. Näissä lapsissa on myös vaikeasti vammaisia oppilaita, joiden kuljetus edellyttää esimerkiksi invataksin käyttöä tai muita erityisjärjestelyjä. Terveydentilan takia erittäin pitkät koulumatkat saattavat olla erityisen rasittavia vammaisille oppilaille. Erityisen tuen piirissä olevien kuljetusoppilaiden määrät ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2013 lähtien. (Taulukko 3.7.3.1.)

Taulukko 3.7.3.1. Kuljetettavien oppilaiden koulumatkan pituus Lapissa