Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lapin aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

 • Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä on asetettu jokaiseen Lapin kuntaan ja useimmiten asettajana on ollut kuntalain mukaisesti kunnanhallitus.
 • Kuntalain edellyttämistä asioista nuoret pääsevät vaikuttamaan kohtuullisesti hyvinvointia, opiskelua ja liikkumista koskeviin asioihin. Sen sijaan harvemmin nuoret voivat vaikuttaa elinympäristöä, terveyttä tai asumista koskeviin asioihin.
 • Nuorisolain edellyttämistä asioista Lapin nuoret pääsevät parhaiten vaikuttamaan nuorille suunnattuihin tiloihin ja palveluihin. Tilojen osalta vaikuttamismahdollisuus toteutuu huonommin kuin koko maassa.
 • Nuoret ovat mukana valmistelevissa työryhmissä ja muissa poliittisissa päätöksentekoelimissä paitsi kunnanvaltuustossa hieman harvemmin kuin koko maassa.
 • Nuoret tekevät aloitteita yhtä usein kuin muuallakin maassa ja tehdyt aloitteet yleensä käsitellään asianmukaisesti ja niihin vastataan.
 • Useimmissa kunnissa tehdään nuorten osallistumis- ja vaikuttamistyötä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja toisten kuntien kanssa. Valtakunnallinen yhteistyö on yleisempää kuin koko maassa.
 • Nuorille tiedotetaan heitä koskevasta päätöksenteosta ja asioista, joissa heitä halutaan kuulla, useimmiten nuorisovaltuustossa tai nuorisotiloilla. Yli puolet Lapin kunnista tiedottaa myös sosiaalisen median kanavissa ja nuorisotoimen tai kunnan nettisivuilla. Kouluilla tiedotetaan yllättävän vähän siihen nähden, että sitä kautta voitaisiin tavoittaa käytännössä kaikki nuoret.
 • Noin puolet Lapin kuntien nuorisotoimesta vastaavista virkamiehistä arvioi, että tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita enintään tyydyttävästi.
 • Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle on nimetty vastuuhenkilö alle puolessa Lapin kuntia ja vielä harvemmin nuorisovaltuustolle on nimetty kummivaltuutettu tai tukihenkilö valtuutetuista.
 • Nuorille ja nuorisotoimen henkilöstölle järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta yli puolessa Lapin kunnista, mutta vain kaksi kuntaa järjestää vastaavaa koulutusta kunnan muulle henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Joka neljäs kunta ei järjestä koulutusta lainkaan.
 • Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän toimintaa arvioidaan säännöllisesti vain harvassa kunnassa, mutta nuoret osallistuvat arviointiin aina silloin, kun sitä tehdään.

 

Toimenpide-ehdotukset

 • Nuorten tulee voida vaikuttaa nykyistä laajemmin myös elinympäristöä, terveyttä ja asumista koskeviin asioihin.
 • Nuorille tulee antaa puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja valmistelevissa työryhmissä.
 • Tiedottamista tulee parantaa vastaamaan enemmän nuorten tarpeita. Sosiaalisen median kanavista kannattaa ottaa käyttöön nuorten suosimat SnapChat ja WhatsApp.
 • Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle tulee nimetä vastuuhenkilö, jos sitä ei ole vielä tehty. Kannattaa myös harkita sitä, että nuorisovaltuustolle nimetään kummivaltuutettu tai tukihenkilö valtuutettujen joukosta.
 • Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta tulee järjestää enemmän myös luottamushenkilöille ja muullekin kunnan henkilöstölle kuin nuorisotyöntekijöille. Koulutustarvetta on esimerkiksi viestintään ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa.