Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Aluehallintovirastot ovat arvioineet esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toimivuutta. Arviointi perustuu kunnille lähetetyn kyselyn pohjalta saatuihin tietoihin. Lounais-Suomessa kyselyn vastausprosentti oli 79,5. Kyselyyn vastasi väkiluvultaan ja pinta-alaltaan eri tyyppisiä kuntia, joten kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavina, vaikka vastauksia ei kaikista kunnista saatukaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen on säädetty perusopetuslaissa. Kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden osuus kaikista perusopetuksen oppilaista on 23 prosenttia. Osuus on hieman supistunut edellisiin tilastovuosiin verrattuna. Yleisimmin esiopetuksen ja perusopetuksen sekä erityisen tuen oppilailla koulumatkan pituus yhteen suuntaan on 5–10 kilometrin välillä. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden päivittäinen koulumatka kestää yleisimmin alle tunnin. Erityisen tuen oppilailla koulumatkat odotuksineen kestävät yleisimmin pidempään kuin perusopetuksen oppilailla. Muutaman oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen ylittää perusopetuslaissa säädetyn 2,5 tunnin ajan. Lähes kaikilla kyselyyn vastanneilla kunnilla on vahvistetut koulukuljetusten periaatteet tai suunnitelmat. Palautetta kuljetusten järjestämisestä eivät kunnat juuri kerää.