Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Kysely kunnille varhaiskasvatusoikeuden toteutumisesta, 5.2.2018

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 78/2017. Selvitys varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Tilastoraportti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivu. (STM) http://stm.fi/palveluseteli

Varhaiskasvatuslaki (36/1973)

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta (909/2012)

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta (580/2015)

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta (1282/2015)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

”OECD: Suomi tilastokärjessä koulutuksen rahoituksessa, jäljessä varhaiskasvatuksessa ja koulutustasossa”. Opetus- ja kulttuuriministeriö, tiedote 12.9.2017. http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suomi-tilastokarjessa-koulutuksen-rahoituksessa-jaljessa-varhaiskasvatuksessa-ja-koulutustasossa

Väestötiedot 29.3.2018, Tilastokeskus, Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/?rxid=444223df-f91c-4479-891f-5dcd50b983d2