Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Lounais-Suomen peruskoulun oppilaista 23,3 prosenttia on kuljetusoikeuden piirissä. Kuljetusoikeuden saaneiden suhteellinen osuus on supistunut vuosiin 2013 ja 2015 verrattuna.
  • Yleisimmin esiopetuksen ja perusopetuksen sekä erityisen tuen oppilaista koulumatka yhteen suuntaan on 5–10 kilometrin välillä.
  • Esiopetuksen, esiopetuksen erityisen tuen sekä perusopetuksen alakouluikäisistä oppilaista päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen on yleisimmin alle tunnin. Sen sijaan perusopetuksen erityisen tuen oppilaista puolella oppilaista koulumatka odotuksineen kestää alle tunnin ja puolella 1–2,5 tuntiin. Yläkouluikäisten kuljetusoikeuden piirissä olevilla oppilailla ajalliset matkat ovat pidempiä kuin alakouluikäisten johtuen tunnetusti harvemmasta yläkouluverkosta. Muutaman erityisen oppilaan koulumatkan kesto ylittää perusopetuslaissa säädetyn enimmäisajan. Kyselyyn vastaajien mukaan koulumatkan kesto ylittyy useimmiten kilometreissä pitkän matkan ja yhteiskuljetuksesta johtuvan odotuksen vuoksi.
  • Koulukuljetuskustannukset ovat Lounais-Suomessa nousseet Manner-Suomeen verrattuna suhteellisesti enemmän. Koulukuljetuskustannusten nousu on vastaajien mukaan useimmiten johtunut kuljetusoppilaiden määrän kasvusta ja yleisestä kustannusten noususta.
  • Lähes kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa on vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelmat.
  • Kyselyyn vastanneista kunnista vain yksi on ilmoittanut keräävänsä säännöllisesti palautetta kuljetuksen piirissä olevilta ja heidän huoltajiltaan. Muissa kunnissa palautetta ei kerätä ollenkaan tai vain epäsäännöllisesti.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.
  • Kuntien on kerättävä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.
  • Opetushallituksen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa edelleen seurattava vuosittain opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydennettävä tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.