Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Lainsäädännön mukaan kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Palvelujen järjestämistavat ja liikuntatoimen organisoituminen erilaisissa kunnissa vaihtelevat kuitenkin paljon. Muuttuvassa toimintaympäristössä ja toimijaverkostossa on tärkeää turvata liikunnan asiantuntemus kunnan strategiatyössä.

  • Kuntien liikuntatoimen palvelut pystytään nykyisillä resursseilla tuottamaan kohtalaisen hyvin. Lähes kolmasosa kunnista on kuitenkin joutunut karsimaan liikunnanohjauspalveluista.

  • Aikaisempiin selvityksiin verrattaessa kuntien liikuntatoimen kokonaismenot ja toimintamenot ovat kasvaneet.

  • Kuntien liikuntatoimen henkilöstö on vähentynyt.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Jatkossa pyritään määrittelemään kunnallisen liikuntatoimen tuottamien liikuntapalveluiden suositeltava tavoitetaso, johon erityyppisten kuntien tulee pyrkiä.

  • Kuntalaisten liikuntaa edistäviä toimenpiteitä kohdistetaan sellaisiin väestöryhmiin, joiden liikuntaan osallistumisessa on esteitä taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen tai ikään liittyvien tekijöiden johdosta.

  • Jatkossa valtion toimenpitein pyritään varmistamaan riittävän liikuntapaikkatarjonnan ja liikuntatoimen asiantuntevan henkilöstön säilyminen kunnallisessa liikuntatoimessa erityyppisissä kunnissa.