Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka kauan oppilaiden koulumatkat kestävät ja mitkä ovat pitkien matka-aikojen syyt?

Koulumatkan kesto ajallisesti

Yhdessä Varsinais-Suomen kunnassa esiopetusoppilaan koulumatkan kesto on yli 2,5 tuntia. Kyseessä on saaristokunnan oppilas. Lähes puolella Lounais-Suomen kuntien esiopetuksen oppilaista koulumatkan kesto odotuksineen on alle tunnin. (Taulukko 3.8.4.1.)

Kuljetusoikeuden saaneista erityistä tukea saaneista esiopetuksen oppilaista, joiden koulumatkan kesto odotuksineen on alle tunnin tai 1–2,5 tuntia, suurin osa on varsinaissuomalaisia erityisen tuen esiopetuksen oppilaita.  Yhdenkään erityisen tuen esiopetuksen oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen ei ylitä 2,5 tuntia. (Taulukko 3.8.4.2.)

Varsinais-Suomessa on kaksi perusopetuksen alakouluikäistä oppilasta, joiden päivittäinen koulumatka odotuksineen ylittää 2,5 tuntia. Kyseessä on kaksi kahdesta eri saaristokunnasta tulevaa oppilasta. (Taulukko 3.8.4.3.)

Erityistä tukea saaneista perusopetuksen alakouluikäisistä oppilaista puolella koulumatka kestää alle tunnin ja puolella se kestää odotuksineen tunnista 2,5 tuntiin. Viidellä satakuntalaisella erityistä tukea saavalla alakouluikäisellä oppilaalla matka kestää yli 2,5 tunnin. (Taulukko 3.8.4.4.)

Yläkouluikäisten kuljetusoikeuden piirissä olevien oppilaiden ajalliset matkat ovat selvästi pidempiä kuin alakouluikäisillä. Tämä johtuu siitä, että yläasteiden kouluverkko on harvempi kuin alakoulujen. (Taulukko 3.8.4.5.)

Lounais-Suomessa on 19 erityisen tuen yläkoulun oppilasta, joiden koulumatkan kesto odotuksineen ylittää 2,5 tuntia. Heistä 18 oppilasta on Satakunnasta kahden eri kunnan oppilaita. (Taulukko 3.8.4.6.)

 

Pitkien matka-aikojen syyt

Kyselyssä kunnilta kysyttiin syitä siihen, mistä koulumatkojen ylitykset johtuvat. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka tärkeänä kunta piti seuraavia tekijöitä: yhteiskuljetuksesta johtuva odotus, kilometreissä pitkä matka, hankalat liikenneolosuhteet, ongelmallinen kuljetusreitti tai jokin muu tekijä. Kahdeksi tärkeimmäksi tekijäksi ilmoitettiin kilometreissä pitkä matka ja yhteiskuljetuksesta johtuva odotus. Hankalia liikenneolosuhteita ei katsottu niin tärkeäksi tekijäksi. Muiksi tekijöiksi vastaajat toivat esille mm. harventuneet joukkoliikennevuorot ja lukujärjestysten toimimattomuuden suhteessa kuljetuksiin ja odotusaikoihin.

Taulukko 3.8.4.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.4.2. Kuljetusoikeuden saaneiden erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.4.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.4.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.4.5. Koulukuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, (väh. 3 pv/viikko)

Taulukko 3.8.4.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen (väh. 3 pv/viikko)