Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Lounais-Suomessa koulukuljetuskustannukset ovat nousseet Manner-Suomeen verrattuna suhteellisesti enemmän. Varsinais-Suomessa koulukuljetuskustannukset olivat nousseet 2,4 prosenttia ja Satakunnassa 1,6 prosenttia, kun Manner-Suomessa nousua oli 1,5 prosenttia. (Taulukko 3.9.4.1.)

Vastaajia pyydetään arvioimaan asteikolla, 1=täysin eri mieltä…,5=täysin samaa mieltä aluehallintoviraston esittämien eri väittämien vaikutusta koulukuljetuskustannusten nousuun. Kuntien näkemykset koulukuljetuskustannusten syiden noususta vaihtelivat kunnittain. Viisi kuntaa oli täysin samaa mieltä siitä, että kuljetuskustannusten nousu on johtunut kuljetusoppilaiden määrän kasvusta. Kaksi kuntaa oli täysin samaa mieltä siitä, että koulukuljetuskustannusten syynä ovat koulujen lakkauttamiset. Viisi kuntaa oli täysin samaa mieltä siitä, että koulukuljetuskustannusten kasvu johtuu yleisestä kustannusten noususta. Viisi kuntaa oli täysin samaa mieltä siitä, että palvelujen tarjoajien vähäisyys on johtanut koulukuljetuskustannusten nousuun. Muina syinä koulukuljetuskustannusten nousuun vastaajat toivat esille mm. oppilaiden kuljetukset tilapäisiin väistötiloihin, kuljetusreitin muuttuminen, siirtyminen bussikuljetuksesta taksikuljetukseen ja kunnan omien kuljetusperiaatteiden muutos.

Taulukko 3.9.4.1. Koulukuljetusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017