Vuotta 2017 koskeva peruspalvelujen arviointi

Arvioinnin tiedon hankinta ja menetelmät

Arvioinnin toimintaympäristöosin kartat, graafit ja taulukot pohjautuvat valtaosin vuoden 2016 aineistoihin. Taulukoissa on soveltuvin osin tarkasteltu useampia vuosia trendien havinnollistamiseksi. Pääasiallisina tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen ja Sotkanetin avointa dataa. Teemakartat on laadittu Paikkatietoikkunan Karttaikkuna -toiminnolla. Teemakarttojen lähdeaineistot on on siirretty avoimen rajapinnan kautta Karttaikkunassa muokattaviksi. Saavutettavuuslaskelmien pohjana käytetty väestöruutuaineisto on vuodelta 2016 (31.12.2016 tilanne).

Arviointikohteiden analyysissä on hyödynnetty tuoreinta käytettävissä olevaa dataa. Valtaosin pohjadata ovat vuosilta 2014-2017. Käytetty aineisto voidaan jakaa maksulliseen dataan (Tilastokeskuksen maksulliset aineistot) ja avoimien rajapintojen kautta kerättyyn dataan (Tilastokeskus, Sotkanet, kirjastotietokanta, liikuntatietokanta, Kirjastot.fi ja Liikuntapaikat.fi). Lisäksi arvioinnissa on käytetty aluehallintovirastojen omia rekisteritietoja. Tapauksissa, joissa arvioinnin kannalta tärkeää tietoa ei ole muualta saatavissa, on käytetty omatoimisesti laadittuja sähköisiä kyselyjä. Muiden aineistojen tapaan myös nämä aineistot ovat alueellisesti vertailukelpoisia.

Peruspalvelujen arviointi painottuu määrälliseen arviointiiin, jossa menetelminä käytetään suoria jakaumia ja ristiintaulukointia. Saavutettavuuslaskenta perustuu palvelupisteiden ja väestön alueellisen sijoittumisen väliseen suhteeseen. Aikasarja-analyysit tuovat esille ilmiöiden kehityssuuntia. Kartat ovat erinomainen väline tuoda esiin asioiden alueellista jakautumista ja asioiden muuttumista ajan kuluessa.

Arviointi toteutettiin edellisen kerran tapaan Patio -alustalla. Uutta tällä kierroksella oli se, että valtakunnallinen arviointi sekä alueelliset tarkenteet valmistellaan samanaikaisesti yhteen sähköiseen dokumenttiin. Arviointi myös julkaistaan yhtenä kokonaisuutena, josta suodatustoimintojen avulla voi rakentaa monipuolisia vertailuasetelmia. Uutta on myös Tableau -analysointivälineen käyttö arvioinnissa.

Patiota on johdonmukaisesti kehitetty edellisen arviointikierroksen jälkeen ja nykyisellään se tarjoaakin hyvät työkalut  arviointitulosten hyödyntämiseen ja jakamiseen. Pation suodatustoiminallisuus on juuri tässä mielessä erityisen käyttökelpoinen väline.