Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksista?

Ainoastaan 17 kyselyyn vastannutta kuntaa kerää koulukuljetuksista palautetta säännöllisesti. Lähes joka kolmas kunta ei kerää palautetta kuljetuksista ollenkaan.

 

Kuntiin lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin, että keräävätkö kunnat koulukuljetuksista palautetta ja kuinka säännöllisesti. Taulukossa 3.11.1. on esitetty kuntien vastaukset tähän kysymykseen maakunnittain.

Taulukosta 3.11.1. nähdään, että lähes joka kolmas (30,9 %) kyselyyn vastanneista kunnista ei kerää koulukuljetuksistaan ollenkaan palautetta. Ainoastaan 17 (6,2 %) kuntaa kerää kuljetuksista palautetta säännöllisesti. Taajaan asutuissa kunnissa palautetta koulukuljetuksista kerätään vähiten (arvo asteikolla yhdestä viiteen 1,85). Ero on tilastollisesti merkitsevä suhteessa kaupunkimaisiin kuntiin (ka. 2,4; p<0.05).

Taulukko 3.11.1. Onko kunnassa kerätty järjestelmällisesti palautetta koulukuljetuksen piirissä olevilta