Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien kehittäminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kehitetäänkö nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia kunnassa?

Ajankohtaisista nuoria koskevista asioista tiedotettiin Pohjois-Suomen AVI-alueella eniten nuorisovaltuustoissa tai sen kautta ja nuorisotiloilla. Sosiaalisen median käyttö tiedotuskanavana ei ollut aivan yhtä yleistä Pohjois-Suomen AVI-alueella kuin se oli koko maassa. Sen sijaan kunnan nettisivuja käytettiin yleisemmin tiedotukseen Pohjois-Suomessa kuin muualla maassa. Myös kummivaltuutettujen kautta tiedottaminen oli yleisempää Pohjois-Suomen AVI-alueella. Kuvio 6.8.6.1.

Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista 74 prosentilla oli käytössä vähintään viisi erilaista tiedotuskanavaa. Merkille pantavaa on, että tiedotuskanavien määrä ei ollut yhteydessä kunnan kokoon tai nuorten määrään kunnassa. Tiedotuskanavia saattoi olla useita hyvinkin pienissä kunnissa. Kartta 6.8.6.1.

Tiedottaminen vastasi nuorten tarpeita erinomaisesti tai hyvin yli puolessa Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista. Kainuussa puolet kunnista arvioi, että tiedottaminen vastasi nuorten tarpeita tyydyttävästi, mikä vastaa koko maan tilannetta. Kaiken kaikkiaan tilanne on parempi Pohjois-Suomessa koko maahan verrattuna. Kuvio 6.8.6.2.

Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista 40 prosenttia oli nimennyt kunnasta vastuuhenkilön nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle. Noin 40 prosentilla kunnista oli vähintään kaksi ja kolmella kunnalla neljä tai useampi nimetty kummivaltuutettu, jotka toimivat nuorten tukena nuorisovaltuustomentoreina ja linkkeinä valtuustotyöhön. Vastuuhenkilöiden osalta tilanne oli Pohjois-Suomen AVI-alueella koko maahan verrattuna huonompi, kummivaltuutettujen osalta taas koko maata parempi.

Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä ei ollut suurta eroa koko maan ja Pohjois-Suomen AVI-alueen välillä. Puolet Kainuun kunnista järjesti koulutusta nuorille ja nuorisotoimen henkilöstölle, mutta ei lainkaan luottamushenkilöstölle tai muille. Kuvio 6.8.6.3.

Yli puolet Pohjois-Suomen AVI-alueen kunnista järjesti koulutusta kahdelle tai useammalle ryhmälle. Tilanne ei eroa juurikaan koko maan tilanteesta. Puolet Kainuun kunnista järjesti koulutusta kahdelle ryhmälle ja toinen puoli kunnista ei järjestänyt koulutusta lainkaan. Kuvio 6.8.6.4.

Kartta 6.8.6.1. PSAVI Tiedotuskanavat, joiden kautta nuoria tiedotetaan kunnassa

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely

Kuvio 6.8.6.1.PSAVI Kunnisssa käytettävät tiedotuskanavat

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely

Kuvio 6.8.6.2. PSAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely

Kuvio 6.8.6.3. PSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely

Kuvio 6.8.6.4. PSAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuoren osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

Lähde: Aluehallintovirastot, kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017-kysely