Liikuntapalvelujen järjestämisen henkilöstö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Koko maan tilanteeseen verrattuna Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella liikuntatoimen toimialaan liittyvissä tehtävissä oli vähiten henkilöstöä suhteessa väestömäärään. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella henkilöstöä oli 0,69 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohden (kuvio 7.7.6.1.), ja koko maassa keskimäärin 0,79 henkilötyövuotta asukasta kohden. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan vuodesta 2010 vuoteen 2016, vaikka koko maassa henkilöstön määrässä on tapahtunut vähentymistä.

Maakunnittain tarkasteltuna henkilöstömäärä asukasta kohden on Kainuussa (1,25 htv/1000 as.) yli kaksikertainen verrattuna Pohjois-Pohjanmaahan (0,59 htv/1000 as.). Eroa selittää merkittävästi se, että Pohjois-Pohjanmaalla liikuntapalveluja ostetaan enemmän liikuntatoimen ulkopuolelta, jolloin henkilöstö ei näy liikuntatoimen henkilöstössä.

Liikunnan peruspalveluja tuottava henkilöstö sijoittui alueen kunnissa eri tehtäviin siten, että hallintotehtävissä kunnat ilmoittivat olevan 16,2 prosenttia henkilöstöstä, liikunnanohjaustehtävissä 29,7 prosenttia henkilöstöstä ja liikuntapaikkojen käyttö- ja kunnossapitotehtävissä 46,9 prosenttia henkilöstöstä. Muissa liikuntatoimen tehtävissä oli 7,2 prosenttia henkilöstöstä. Verrattuna vuoteen 2010 ei henkilöstön jakautumisessa eri ryhmiin ole suuria muutoksia. Liikunnanohjaustehtävissä olevan henkilöstön määrä on kasvanut hieman (kuvio 7.7.6.2.).

Tarkasteltaessa vakinaisen ja määräaikaisen tai muun ei-vakinaisen henkilöstön suhteellisia osuuksia, muutokset vuodesta 2010 vuoteen 2016 eivät ole merkittäviä.

Kuvio 7.7.6.1. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen henkilöstömäärä asukasta kohden vuosina 2010 ja 2016 (htv/1000 asukasta)

Lähde: Lipas

Kuvio 7.7.6.2. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien liikuntatoimen eri henkilöstöryhmien henkilötyövuosimäärät ja työsuhteen laatu vuosina 2010 ja 2016

Lähde: Lipas