Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Jokaisella kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Lisäksi kunnan on huolehdittava, että oppilaiden matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turvallisia.

Aluehallintovirastot lähettivät helmikuussa 2018 Manner-Suomen kunnille kyselyn esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toimivuudesta. Kuntia pyydettiin kyselyssä ilmoittamaan kuljetusoppilaiden lukumäärät matkojen pituuden ja keston mukaan. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin koulukuljetuksiin liittyvien kustannusten kehittymistä ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä sekä koulukuljetuksiin liittyvän palautteen keräämistä. Koko kyselyn vastausprosentti oli 88,8. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 38 kunnasta kyselyyn vastasi 34 kuntaa, jolloin vastausprosentiksi muodostui 89,5. Kaikki Kainuun kunnat vastasivat kyselyyn. Pohjois-Pohjanmaan kunnista vastausta ei saatu Haapajärveltä, Kuusamosta, Reisjärveltä ja Ylivieskasta.  Kyselyn tuloksia voidaan siten pitää varsin edustavina ja kattavina.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, oli vuonna 2017 Tilastokeskuksen tietojen mukaan 13 744 esi- ja perusopetuksen kuljetusoppilasta. Alueen kouluissa oli yhteensä 60 026 oppilasta, joten kuljetusoikeuden piirissä oli 22,9 prosenttia kaikista oppilaista. Kainuussa kuljetusoppilaiden osuus oli 35,6 ja Pohjois-Pohjanmaalla 21,3 prosenttia.

Osalla kyselyyn vastanneiden kuntien oppilaista oli varsin pitkä koulumatka. Kainuussa lähes 20 prosentilla ja Pohjois-Pohjanmaalla yli kahdeksalla prosentilla kuljetusoppilaista koulumatka oli yli 20 kilometriä. Kuljetusjärjestelyistä riippuen pitkä koulumatka saattaa myös kestää kauan. Vähintään kolmena päivänä viikossa yli 2,5 tuntia kestäviä koulumatka-aikoja oli 330 oppilaalla. Alle tunnin koulumatka oli 5 562 kuljetusoppilaalla, mikä oli kuitenkin alle puolet Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien esi- ja perusopetuksen kuljetusoppilaista. Pitkien koulumatka-aikojen syinä olivat useimmin kilometreissä pitkä matka ja yhteiskuljetuksesta johtuva odotus.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koulukuljetuskustannukset laskivat hiukan vuodesta 2016. Koulukuljetusten periaatteet oli vahvistettu 91 prosentissa vastanneista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista. Sen sijaan asiakaspalautetta kuljetusjärjestelyistä ja kuljetusten toimivuudesta kerättiin alueella vähän, sillä vain alle 10 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti keräävänsä järjestelmällisesti palautetta säännöllisesti tai melko säännöllisesti.

Kyselyssä pyydettiin myös kommentteja koulukuljetuksiin liittyen. Jotkut vastaajista olivat huolissaan koulumatkojen turvallisuudesta. Lainsäädäntöön toivottiin muutosta siitä, että 0−2- tai 0−3-luokkalaisille maksuttoman koulukuljetusoikeuden maksimiraja alennettaisiin nykyisestä viidestä kilometristä kolmeen kilometriin, kuten monet kunnat ovat asian omatoimisesti linjanneet.