Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kuljetusoikeuden piirissä oli Kainuussa 35,6 ja Pohjois-Pohjanmaalla 21,3 prosenttia perusopetuksen kuljetusoppilaista.
  • Yläkouluikäisten oppilaiden koulukuljetusmatkat kestivät pidempään kuin alakouluikäisten. Pitkät koulumatka-ajat johtuivat Kainuun kuntien vastauksien mukaan kilometreissä pitkistä koulumatkoista. Pohjois-Pohjanmaalla tärkeimmiksi syiksi mainittiin yhteiskuljetuksesta johtuvat odotukset ja ongelmalliset kuljetusreitit.
  • Kunnille tehdyn kyselyn perusteella lähes jokaisessa kunnassa on vahvistettu kulukuljetusten perusteet tai suunnitelmat. Palautetta koulukuljetuksista sen sijaan kerättiin vain muutamissa kunnissa.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Kuntien on suunniteltava esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset ja työjärjestykset siten, ettei päivittäinen tai viikoittainen työmäärä ja ajankäyttö koulumatkoineen muodostu oppilaan hyvinvoinnin kannalta liian rasittavaksi. Niissä tilanteissa, joissa oppilaan lakisääteinen koulumatka-aika ylittyy, kuntien on tarjottava aktiivisesti oppilaiden perheille vaihtoehtona perusopetuslain mukaista majoitusta ja täysihoitoa.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön on selvitettävä seuraavan perusopetuslain kokonaistarkastelun yhteydessä mahdollisuus perusopetuslain muuttamiseen siten, että esiopetuksen ja 1−2 -luokkien oppilailla olisi kaikissa kunnissa yhdenvertaisesti oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen silloin, kun koulumatka yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. Tällä hetkellä vain osa kunnista tarjoaa oppilailleen tämän palvelun.
  • Kuntien on kerättävä koulukuljetusperusteidensa taustaksi oppilailta ja huoltajilta palautetta koulukuljetusten toimivuudesta ja laadusta.
  • Opetushallituksen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa edelleen seurattava vuosittain opetustoimen tilastojen keruun yhteydessä koulukuljetusten piirissä olevien esi- ja perusopetuksen oppilaiden määrää sekä täydennettävä tätä tiedonkeruuta koulukuljetuskustannusten alueellisten erojen seurannalla.