Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lainsäädännön mukaan kuntien tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kunnallisille liikuntapalveluille ei ole asetettu määrällistä tai laadullista tavoitetasoa. Tämän vuoksi kuntien liikuntaan liittyvien peruspalvelujen laadullista tai määrällistä riittävyyttä ei voida täsmällisesti arvioida. Kuntien liikuntatoimen resurssointia on selvitetty myös aikaisemmin ja nyt saatuja vuoden 2016 tuloksia verrataan vuoden 2010 tuloksiin.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan kuntien liikuntatoimen kokonaismenot ovat kasvaneet ja liikuntatoimen henkilöstö on vähentynyt vuodesta 2010 vuoteen 2016. Menojen kasvu selittyy lisääntyneillä liikuntapaikkojen käyttökustannuksilla.