Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Syntyneiden enemmyyttä vuosina 2014-2016 kuvaavan graafin viesti on hätkähdyttävä. Seutukuntapohjainen tarkastelu tuo esille erot PSAVIn alueen sisällä. Mielikuva koko Pohjois-Pohjanmaasta nuorten ikäluokkien maakuntana ei kerro koko totuutta. Todellisuudessa luonnollinen väestönkasvu keskittyy Oulun seutukuntaan ja vähäisemmässä määrin Ylivieskan seutukuntaan. Lisäksi voidaan havaita, että näissäkin seutukunnissa syntyneiden enemmyys on pienentynyt. Molemmissa Kainuun seutukunnissa luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivinen. (Kuvio 2.4.6.1.)

Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017 on alentunut PSAVIn alueella, molemmissa maakunnissa ja kaikissa seutukunnissa (Taulukko 2.4.6.1.). Neljässä vuodessa nuorimpien ikäluokkien määrä on alentunut yli 3 800 henkilöllä. Määrällisesti aleneminen on ollut suurinta Oulun seutukunnassa (-1 998 hlöä) ja suhteellisesti Kehys-Kainuun seutukunnassa (-12,1 %). Myöskin verrattaessa alle kouluikäisten osuutta vastaava alueen koko väestöön, suuntaus on laskeva (Taulukko 2.4.6.2.). PSAVIn alueella 0-6 -vuotiaiden osuus väestöstä on alentunut -0,81 %-yksikköä. Vastaava luku Pohjois-Pohjanmaalla on -0,89 %-yksikköä ja Kainuussa -0,48 %-yksikköä. Osuuden aleneminen on ollut voimakkainta Oulun seutukunnassa (-1,08 %-yks.).

Vaikka alueiden erilainen väestökehitys (kasvava tai aleneva) ja erilaiset väestömäärät on otettava huomioon johtopäätöksiä tehtäessä, on selvä, että esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaata ei voi käsitellä homogeenisena alueena. Seutukuntatasoinen tarkastelu tuo asian hyvin esille. Mentäessä kuntatasoiseen tarkasteluun, alueelliset erot kasvavat edelleen.

Kuvio 2.4.6.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.6.1. 0-6 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.6.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.