Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka kauan oppilaiden koulumatkat kestävät ja mitkä ovat pitkien matka-aikojen syyt?

Alle puolella Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien esi- ja perusopetuksen kuljetusoppilaista koulumatka kesti alle tunnin. Pitkien koulumatka-aikojen syinä olivat useimmin kilometreissä pitkä matka ja yhteiskuljetuksesta johtuva odotus.

Koulumatkan kesto ajallisesti

Kyselyyn vastanneissa kunnissa oli vastausten mukaan neljä sellaista esioppilasta, joiden koulumatka odotuksineen kesti vähintään kolmena päivänä viikossa yli 2,5 tuntia (Taulukko 3.8.6.1.). Yksikään näistä ei ollut Kainuun tai Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Yli 70 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan ja 47 prosentilla Kainuun esioppilaista matka kesti alle tunnin. Alle tunnin koulumatka oli 64 prosentilla koko Manner-Suomen esioppilaista.

Kun verrataan alakouluikäisten kuljetusoppilaiden koulumatkoihin odotuksineen kuluvia aikoja, niin voidaan todeta, että Kainuussa oppilaiden koulumatka kesti keskimäärin useammalla oppilaalle yli tunnin, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa alle tunnin koulumatka oli niukasti yleisempi kuin tuntia pitempi (Taulukko 3.8.6.2.).

Yläkouluikäisillä koulukuljetuksen piirissä olevilla oppilailla Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa koulumatka kesti useimmiten 1−2,5 tuntia. Kainuu erosi muista siinä, että siellä kaikkiin kolmeen ryhmään kuuluvia oli suunnilleen kolmannes. Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa lähes 60 prosentilla oppilaista koulumatkan pituus oli 1−2,5 tuntia ja yli 2,5 tuntia kestäviä koulumatka-aikoja oli Manner-Suomessa vajaalla viidellä prosentilla ja Pohjois-Pohjanmaalla noin prosentilla kuljetusoppilaista. (Taulukko 3.8.6.3.)

Taulukosta 3.6.6.9. ilmenee, että Manner-Suomessa 39 alakouluikäisellä erityistä tukea saaneella oppilaalla koulumatka kesti yli 2,5 tuntia; eli noin 0,5 prosentilla ko. ryhmään kyselyyn vastanneissa kunnissa olevista oppilaista. Kainuussa hiukan yli puolella kuljetusoppilaista koulumatkaan kului 1−2,5 tuntia, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ja Manner-Suomessa yli puolella kuljetusoppilaista koulumatka kesti alle tunnin. (Taulukko 3.8.6.4.).

Manner-Suomessa 160 yläkouluikäisellä erityistä tukea saaneella oppilaalle koulumatka kesti yli 2,5 tuntia; eli noin neljällä prosentilla ko. ryhmään kyselyyn vastanneissa kunnissa olevista oppilaista. Kainuussa kahdella oppilaalla kolmesta koulumatkaan kului 1−2,5 tuntiin, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla joka toisella ja Manner-Suomessa hiukan alle puolella oppilaista koulumatka kesti alle tunnin. (Taulukko 3.8.6.5.)

Yli 2,5 tunnin koulumatkan ylitykset

Perusopetuslain 32 §:n 2 momentin mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Kuntien vastauksien mukaan Kainuussa oli yksi ja Pohjois-Pohjanmaalla kuusi sellaista vuosiluokkien 1−6 oppilasta, joiden koulumatka kesti vähintään kolmena päivänä yli laissa säädetyn maksimiajan. Vuosiluokkien 7−10 oppilaiden osalta ylipitkien koulumatka-aikojen määrää ei tässä arvioinnissa pystytty toteamaan kyselyssä olleen virheen vuoksi. Huomionarvoista kuitenkin on, että seitsemällä prosentilla Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuosiluokkien 7−10 kuljetusoppilailla koulumatka kesti yli 2,5 tuntia. Koulumatkan pitkä kesto vähentää merkittävästi oppilaan virkistäytymiseen liittyvää aikaa.  

Pitkien matka-aikojen syyt

Kysyttäessä koulumatkaylitysten syitä vastaajille annettiin neljä vaihtoehtoa; yhteiskuljetuksesta johtuva odotus, kilometreissä pitkä matka, hankalat liikenneolosuhteet ja ongelmallinen kuljetusreitti. Lisäksi viidentenä vaihtoehtona oli joku muu syy, jonka vastaaja saattoi itse nimetä. Kainuun kuntien vastauksissa kilometreissä pitkä koulumatka nousi esiopetuksessa, perusopetuksessa kuin myös esi- ja perusopetuksen erityisopetuksessa tärkeimmäksi syyksi. Pohjois-Pohjanmaalla tärkeimmäksi syyksi kaikissa ryhmissä mainittiin yhteiskuljetuksesta johtuva odotus, joskin myös ongelmallinen kuljetusreitti koettiin kaikissa ryhmissä toiseksi tärkeäksi syyksi. Manner-Suomen tuloksissa perusopetusta koskevissa vastauksissa kilometreissä pitkä matka nousi tärkeimmäksi syyksi koulumatkaylityksille. Sen sijaan esiopetuksen kohdalla yhteiskuljetuksista johtuva odotus ja kilometreissä pitkä matka olivat likimain yhtä tärkeät syyt.  

Taulukko 3.8.6.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, väh. 3pv/viikko

Taulukko 3.8.6.2. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, väh. 3pv/viikko

Taulukko 3.8.6.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, väh. 3 pv/viikko

Taulukko 3.8.6.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, väh. 3pv/viikko

Taulukko 3.8.6.5. PSAVI Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, väh. 3pv/viikko