Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Sammandrag

Räddningsväsendets myndighetstillsyn grundar sig på åliggandet enligt räddningslagen och tillsynsplanen. Räddningsverket ska för tillsynen göra brandsyner och anda aktiviteter som tillsynsåliggandet förutsätter och som får utföras av områdets räddningsmyndighet. I praktiken har räddningsverken mycket spelrum vad gäller planeringen och riktandet av tillsynen.

Syftet med utvärderingen är att undersöka frågor i anknytning till räddningsväsendets myndighetstillsyn. Ett särskilt mål var att utvärdera hur planeringen verkställs, efterbevakningen genomförs, egenkontrollen och tillsynskostnaderna. Utvärderingen omfattade alla 22 räddningsverk i Finland. Som utvärderingsmaterial användes räddningsverkens servicenivåbeslut, tillsynsplaner, räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik (PRONTO), taxabeslut och en riksomfattande enkät som skickades till räddningsverken.

Utvärderingen av basservicen omfattar samtliga områden inom räddningsväsendet. På basis av utvärderingen kom det fram olikheter i frågor som gällde myndighetstillsynen och räddningsväsendets områden. I verkställandet av planerad tillsyn och genomförandet förekom spridning landsomfattande betraktat och en fjärdedel av räddningsverken klarade av att till fullo uppnå sina uppsatta mål. Också fullbordandet av efterbevakningen visade sig vara utmanande: enbart omkring en fjärdedel av räddningsverken förmådde göra efterbevakningen enligt miniminivån i tillsynsplansanvisningen. Egenkontroll, det vill säga självutvärdering av brandsäkerheten, har inte tagits i bruk i alla räddningsverk. Dessutom kom det fram innehållsmässiga skillnader i frågor som gällde tillsynskostnaderna.