Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Sammandrag

Inom ramen för utvärdering av basservicen 2017 granskades för utbildningsfältets del hur väl skoltransporterna fungerar. Regionförvaltningsverken skickade i februari 2018 en förfrågan till alla kommuner i Fastlandsfinland, där man frågade hur skoltransporterna i förskolan och inom den grundläggande utbildningen genomförs.

I den svenska rapporten plockades de tvåspråkiga kommuner (28 stycken av totalt 33) ut som hade besvarat enkäten. Eftersom det under tidigare år inte gjorts skilda analyser för de tvåspråkiga kommunernas del finns det inte material att jämföra med, utan genomgången är enbart en bild av nuläget. De svenskspråkiga förskole-eleverna och eleverna inom den grundläggande utbildningen går heller inte att separera från de finskspråkiga, utan antalet är det totala antalet elever.

Då man ser till skoltransporternas genomförande med beaktande av längden på skolresan samt tiden som transporten inklusive eventuell väntetid tar, ser det på det stora hela bra ut. I de tvåspråkiga kommunerna som besvarat enkäten fanns det bara några enstaka elever som hade en skolresa som översteg 50 km. Också då det gällde tidsåtgången fanns det bara några enstaka fall där skolresan översteg 2,5 h.

Överlag kan man konstatera att elever inom förskolan och den grundläggande utbildningens åk 1–6 hade kortare skolresor än vad elever inom grundläggande utbildningens åk 7–9 hade. Detta beror på att det finns färre enheter där undervisning för årskurserna 7–9 ges.