Småbarnspedagogik

Slutsatser och åtgärdsförslag

Slutsatser

 • I fasta Finland deltar 76,4 % av barnen i åldern 1-6 år i småbarnspedagogisk verksamhet. Vart fjärde barn deltar således inte i småbarnspedagogisk verksamhet.  För samtliga OECD-länder är deltagarandelen 87 %, så skillnaden är markant.
 • I svenskfinland deltar 69,9 % av de svenskspråkiga barnen i småbarnspedagogik vilket gör avvikelsen från OECE-länderna ännu större.
 • De flesta barnen deltar i den kommunala småbarnspedagogiken. Andelen barn inom kommunal småbarnspedagogik är nationellt 83,1 % medan motsvarande andel i svenskfinland är 86,9 %.
 • Den största andelen av barnen inom småbarnspedagogiska verksamheten deltar i daghemsverksamhet. Av alla barn inom den småbarnspedagogiska verksamheten deltar 88,3 % i daghemsverksamhet medan motsvarande andel är 91,8 % av barnen i svenskspråkig småbarnspedagogiks verksamhet.
 • Nationellt deltar 7,2 % av alla barn inom den småbarnspedagogiska verksamheten i familjedagvården medan motsvarande andel är 6,4 %.
 • Över hälften av alla barn deltar i småbarnspedagogik på heltid (51,5 %).
 • De asylsökande barnens andel av barn inom småbarnspedagogiken är endast 0,2 %. Enligt den nuvarande lagstiftningen har asylsökande inte subjektiv rätt till småbarnspedagogik.  

 

Åtgärdförslag

 • För att höja deltagarandelen bör den subjektiva rätten till småbarnspedagogik göra avgiftsfri.
 • Småbarnspedagogiken ska ordnas flexibelt och utgående från familjerna situationer och behov.
 • För att utveckla småbarnspedagogiken bör den statistiska informationsinsamlingen utvecklas.
 • Lagstiftningen bör göras tydligare angående asylsökandes rätt till småbarnspedagogik.
 • Man bör säkerställa jämbördig kvalitet både inom kommunal och privat småbarnspedagogik samt inom olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken.