Rätten till småbarnspedagogik

Sammandrag

På finländska fastlandet fanns det 31.12.2017 348 788 barn i åldern 1–6 år. Av dem var 85,8 % finskspråkiga, 5,3 % svenskspråkiga, 0,1 % samiskspråkiga och 9 % hade något annat modersmål. Nativiteten har minskat för varje årskull. År 2016 föddes det 8 078 barn mindre än år 2011. Under den här perioden har antalet svenskspråkiga barn proportionellt sett ökat, antalet samiskspråkiga barn har behållits oförändrat och antalet finskspråkiga barn har minskat. Antalet barn som tillhör någon annan språkgrupp har också ökat något. Fördelningen mellan språkgrupperna enligt åldersgrupp har dock behållits rätt oförändrad.

Av de barn som bor på finländska fastlandet deltog sammanlagt 266 150 i småbarnspedagogik (76,3 %). Av dem deltog 221 241 (83,1 %) i kommunal och 44 910 (16,9 %) i privat småbarnspedagogik. På fastlandet deltar 76,3 % av alla barn i åldern 1–6 år i småbarnspedagogiken. Av dem deltog 17,4 % i 20 timmars småbarnspedagogik, 31,0 % i mer omfattande småbarnspedagogik och 51,5 % i småbarnspedagogik på heltid.

Regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

När man granskar uppgifterna enligt regionförvaltningsverkens verksamhetsområden kan man konstatera att flest barn deltog i småbarnspedagogik i Västra och Inre Finland (84 % av alla barn i åldern 1–6 år i regionen) och minst i Norra Finland (64 % av alla barn i åldern 1–6 år i regionen). Sydvästra Finland och Södra Finland nådde upp till det riksomfattande genomsnittet (76 %), i Östra Finland var deltagandeprocenten 75 och i Lappland 71.

Störst deltagande i den kommunala småbarnspedagogiken fanns i Västra och Inre Finland (86,4 % av alla barn i småbarnspedagogik i regionen) och minst i Norra Finland (76,4 % av alla barn i småbarnspedagogik i regionen). Andelen som deltog i privat småbarnspedagogik varierade mellan 13,6 och 23,6 %.