Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Kangas, Anita & Pirnes, Esa. 2015. Kulttuuripoliittinen päätöksenteko, lainsäädäntö,hallinto ja rahoitus. Teoksessa Heiskanen, Ilkka & Kangas, Anita & Mitchell, Ritva (toim.): Taiteen ja kulttuurin kentät. Perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö. Tietosanoma: Helsinki.

Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. 2016. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010−2015. THL. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Karttunen, Sari. 2016. Kulttuuritapahtumien alueellinen saavutettavuus: tilastollisen analyysin kulttuuripoliittista tulkintaa. Teoksessa Silvanto, Satu (toim.): Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 29. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö: Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2004. Taide tarjolle, kulttuuri kaikille. Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. Opetusministeriön julkaisuja 2004:29.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:20.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018. Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1.

Piela, Pasi. 2016. Festivaalien läheisyys – tilastollinen saavutettavuusanalyysi. Teoksessa Silvanto, Satu (toim.): Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 29. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö: Helsinki.

Saarsalmi P, Karvonen S, Kauppinen T, Koskela T, Murto J & Kaikkonen R. 2017. Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaisten terveys- ja hyvinvointierojen vaihtelu maan eri osissa. Yhteiskuntapolitiikka 82:2, 188-199.

Suomen Kuntaliitto. 2017. Lastenkulttuuri kunnissa. Luettu 26.3.2018. [https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/kuntien-kultturipalvelut/lastenkulttuuri-kunnissa]

Suomen Kuntaliitto. 2018. Taide- ja kulttuurilaitokset - teatterit, museot, orkesterit kunnissa. Luettu 26.3.2018. [https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/kuntien-kultturipalvelut/taidelaitokset-teatterit-museot-orkesterit-kunnissa]

Tilastokeskus. 2009. Väestöennuste 2009–2060. Luettu 23.3.2018. [http://www.stat.fi/til/vaenn/2009/vaenn_2009_2009-09-30_tie_001_fi.html]

Valtiovarainministeriö. 2005. Valtion talousarvioesitys 2006. Taide ja kulttuuri. [http://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2006&lang=fi&maindoc=/2006/TAE/he/he.xml&&id=/2006/TAE/he/pl29/pl29ml90_1.html]