Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa

Valtakunnallinen arviointi

Tietolähteet

Blomgren, S., Karjalainen, J., Karjalainen, P., Kivipelto, M., Saikkonen, P. & Saikku, P. (2016a) Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutoksessa. Raportti 4/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, S., Karjalainen, J., Karjalainen, P. & Kivipelto, M. (2016b) Kuntien valmistautuminen perustoimeentulotuen Kela-siirtoon – THL:n kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia. THL, Tutkimuksesta tiiviisti 33/2016.

Blomgren, S., Karjalainen, J., Karjalainen, P., Kivipelto, M., Saikkonen, P. & Saikku, P. (2016c) Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan – miten asiakas saa sosiaalityön palvelut. Päätösten tueksi 1/2016. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Blomgren, S. & Saikkonen, P. (2018a) Toimeentulotukiuudistus haastoi kuntien ja Kelan: kuntakyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 7/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136129/URN_ISBN_978-952–343-093-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y  [14.5.2018]

Blomgren, S. & Saikkonen, P. (2018b) Viimesijaisen turvan palveluissa on parannettavaa. toimeentulotukiuudistuksen kuntakyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 12/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136341/URN_ISBN_978-952-343-116-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y [14.5.2018]

Eronen, A., Lehtinen, T., Londén, P. & Perälahti, A. 2016. Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2016. https://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/sosiaalibarometri2016_netti.pdf [1.5.2018]

Hannikainen-Ingman, Katri & Kuivalainen, Susan & Sallila, Seppo (2013) Toimeentulotuen asiakkaiden elinolot ja hyvinvointi. Teoksessa: Kuivalainen, Susan (toim.) Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 81–112.

HE (183/2014) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Helsinki: Eduskunta.

HE (358/2014) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Helsinki: Eduskunta.

HE (217/2016) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Helsinki: Eduskunta.

HE (210/2016) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Helsinki: Eduskunta.

HE (209/2016) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Helsinki: Eduskunta.

HE (113/2016) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamiseksi. Helsinki: Eduskunta.

Kela (2017) Perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Kelan sisäinen arviointi 2017. http://www.kela.fi/documents/10180/3571044/toturaportti0806.pdf/06f4fd6b-50de-4302-b6ea-ac5c2adb0ae9 [1.5.2018]

Kela (2018) Toimeentulotuki. Helsinki: Kela. [14.5.2018] http://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf

Kivipelto, M., Blomgren, S., Karjalainen, P. & Saikkonen, P. (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä – arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. THL. Raportteja 8. Helsinki

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (816/2015) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150816 [14.5.2018]

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010409  [14.5.2018]

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080668 [14.5.2018]

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (815/2015) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150815 [1.5.2018]

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (1107/2016) Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161107?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1107%2F2016  [1.5.2018]

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1108/2016) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161108  [14.5.2018]

Mukkila, S., Hannikainen, K., Ilmakunnas, I., Moisio, P., Saikkonen, P. (2018) (2018) Vuoden 2018 talousarvion vaikutukset perusturvaan. Työpaperi 10/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-080-8 [12.5.2018]

Näätänen A-M, Londén P & Peltosalmi, J. 2017. Sosiaalibarometri 2017. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2017. https://www.soste.fi/media/soste_sosiaalibarometri_2017.pdf [15.5.2018]

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) Helsinki: Eduskunta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 [14.5.2018]

STM (2017a) Kuntainfo 3/2017. 13.2.2017. Toimeentulotukea koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.1.2017 alkaen. http://stm.fi/documents/1271139/3899844/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf/8c83d052-e0a4-4e23-a32f-f792dcd1a908/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf.pdf Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. [14.5.2018]

STM (2017b) Osallistavan sosiaaliturvan kehittäminen etenee. Tiedote 13.9.2017. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osallistavan-sosiaaliturvan-kehittaminen-eteneee [1.5.2018]

THL (2017a). Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2017. Tilastoraportti 49/2017, 29.6.2017. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134856/Tr24_17.pdf?sequence=1 [1.5.2018]

THL (2017b)Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2017. Tilastoraportti 49/2017, 22.12.2017. THL.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135754/Tr49_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y [1.5.2018]

Toimeentulotukilaki (1412/1997) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412 [1.5.2018]

Valtioneuvoston kanslia (2018) Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2018. Helsinki. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160706 [8.5.2018]

Vogt, E. (2015) Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 24.11.2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2015/hallituksen-esitys-eduskunnalle-laiksi-toimeentulotuesta-annetun-lain-9-ssn [1.5.2018]

Vogt, E. (2016a) Sosiaali- ja terveysministeriö 30.9.2016. Hallituksen esitys laeista toimeentulotukilain muuttamisesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2016/hallituksen-esitys-laeista-toimeentulotukilain-muuttamisesta-annetun-lain-ja [1.5.2018]

Vogt, E. (2016b) Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.11.2016. Hallituksen esitys laeista toimeentulotukilain muuttamisesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2016/hallituksen-esitys-laeista-toimeentulotukilain-muuttamisesta-annetun-lain-ja-0 [1.5.2018]

Vogt, E. (2018) Kuntien kustannus- ja resurssikyselyt Kela-siirrossa 1-12/2017. Erilliskyselyjen keskeisimpiä tuloksia. Helsinki: Kuntaliitto. https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntien-kustannus-ja-resurssikysely-Kela-siirrossa-tuloksia-1-12-2017.pdf  [13.5.2018]