Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Tietolähteet

Aluehallintovirastojen vuotta 2017 koskeva peruspalvelujen arviointi. Webropol-kysely. Aluehallintovirastojen kirje pelastuslaitoksille 2018. 

Hyvä elämä – turvallinen arki. Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017. Sisäministeriön julkaisu 15/2017.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta. Muistio v.3.0, 31.12.2014. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto.

Pelastuslaki (379/2011).

Pelastustoimi. http://www.pelastustoimi.fi/pelastustoimi/pelastuslaitokset.14.5.2018.

Pelastustoimen taskutilasto 2013-2017. D-sarja: Muut 2/2018. Pelastusopiston julkaisu.

Pelastustoimen toimintaympäristön kuvaus. Loppuraportti 4.12.2017. Deloitte.

PRONTO. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto.

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – pelastustoimen strategia vuoteen 2025. Sisäministeriön julkaisu 18/2016.