Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta

Tiivistelmä

Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta perustuu pelastuslain mukaiseen tehtävään ja valvontasuunnitelmaan. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, ja niitä saa suorittaa alueen pelastusviranomainen. Käytännössä pelastuslaitoksilla on runsaasti liikkumavaraa valvontatoiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Tämän arvioinnin tarkoituksena oli selvittää pelastustoimen suorittamaan viranomaisvalvontaan liittyviä asioita. Erityisenä tavoitteena oli arvioida valvonnan suunnittelun toimeenpanoa, jälkivalvonnan toteuttamista, omavalvontaa ja valvonnan kustannuksia. Arviointi koskee kaikkia Suomen 22 pelastuslaitosta. Arviointiaineistona käytettiin pelastuslaitoksien palvelutasopäätöksiä, valvontasuunnitelmia, pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastoa (PRONTO), taksapäätöksiä sekä valtakunnallista kyselyä, joka lähetettiin pelastuslaitoksille.

Peruspalvelujen arviointi kattaa kaikki pelastustoimen alueet. Arvioinnin perusteella pelastustoimen alueilla ja viranomaisvalvontaan liittyvissä asioissa tuli esiin eroavaisuuksia. Valvonnan suunnittelun toimeenpanossa ja toteutumisessa ilmeni hajontaa valtakunnallisesti, ja neljäsosa pelastuslaitoksista kykeni saavuttamaan asettamansa tavoitteensa täysimääräisesti. Jälkivalvonnan toteutuminen osoittautui myös haasteelliseksi: ainoastaan noin neljäsosa pelastuslaitoksista kykeni suorittamaan jälkivalvonnan valvontasuunnitelmaohjeen vähimmäistason mukaisesti. Omavalvontaa eli paloturvallisuuden itsearviointia ei ole otettu käyttöön kaikissa pelastuslaitoksissa. Lisäksi valvonnan kustannuksiin liittyvissä asioissa ilmeni sisällöllisiä eroja.