Perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset kunnissa

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Arvioinnissa selvitettiin, miten suuri osuus kunnan sosiaalitoimelle jätetyistä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemuksista ylitti lainmukaisen seitsemän arkipäivän käsittelyajan vuonna 2017. Lisäksi tarkasteltiin, miten asiakkaat saivat ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palveluja. Tarkastelun kohteena oli ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakeminen ja siihen liittyvät käytännöt, kuten sosiaalityön asiakkaaksi hakeutuminen ja ohjauskäytännöt niiden asiakkaiden kohdalla, jotka hakeutuivat asiakkaaksi Kelan kautta. Lisäksi tarkasteltiin ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiointiin liittyviä näkemyksiä, kuten sitä, millaisia hyviä ja huonoja seikkoja toimeentulotukiuudistuksen nähtiin tuoneen asiakkaiden saamaan palveluun. Aineistona käytettiin THL:n toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen tilastoja. Tilastokyselyyn sisältyi myös avokysymys, jossa tiedusteltiin Kela-siirron vaikutuksia kunnissa. Tiedot on koottu huhtikuun 2017 ja lokakuun 2017 tilanteiden perusteella.

Tulosten mukaan ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyajoissa oli sekä huhtikuussa että lokakuussa 2017 vain vähän lakisääteisen 7 arkipäivän ylityksiä. Näissä havaittiin kuitenkin jonkin verran alueellisia eroja.

Vuoden 2017 alusta toimeenpantu toimeentulotukiuudistus ei sinällään heikentänyt ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen palveluja. Uudistus aiheutti kuitenkin vaikeuksia asiakkaiden asiointiin, erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät kykene selvittämään monimutkaista palveluverkostoa ja siinä toimimisen edellytyksiä. Parhaiten toimeentulotukiuudistus palveli asiakkaita, jotka osaavat hyvin asioida sähköisissä palveluissa ja joilla on taloudellisen tuen tarve eikä muuta sosiaalityön tarvetta.

Uudistuksen ennakkoarvioinneissa kaavailtu yhdenvertaisuuden ja palvelujen saamisen helpottumisen tavoite ei tarkastelujaksolla näyttänyt täyttyvän (ks. myös Vogt 2018). Ennakkoarvioinneissa havaitut riskit kuitenkin toteutuivat: toimeentulotukiuudistus on koetellut hankalimmin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, kuten etäällä palveluista asuvia vanhuksia. Tässä tehdyn arvioinnin mukaan sosiaalityön tarpeessa olevien asiakkaiden kannalta Kelaan liittyviä heikennyksiä ovat olleet myös puutteet kunnan palveluihin ohjaamisessa, tuen ja neuvonnan vaikea saaminen ja vaihtelevat ohjeet ja kriisitilanteessa olevien asiakkaiden vaikeus saada välitöntä apua ja tukea.

Sosiaalityötä pystyttiin kehittämään jonkin verran jo muutosvaiheessa. Erityisesti oli tehty toimia, joilla sosiaalityö saataisiin vastaamaan paremmin muuttunutta tilannetta. Palveluja oli viety lähemmäs asiakkaita ja haettu aktiivisesti palveluiden tarpeessa olevia ihmisiä. Sosiaalityön kehittämistä tulee jatkaa kunnissa ja panostaa heikosti palveluiden tavoitettavissa olevien asiakkaiden palveluihin. Harvaan asuttujen alueiden tueksi on syytä perustaa Kelan, TE-toimen ja kuntien yhteispalvelupisteitä. Palvelupisteet voivat toimia esim. soite-keskuksista käsin kaksisuuntaisesti, jolloin asiakkaat voivat tulla asioimaan palvelupisteessä esimerkiksi kunnan avustamana ja joista sosiaalityöntekijät voivat liikkua niiden asiakkaiden luo, jotka eivät itse pääse asioimaan palvelupisteissä. Asiakkaiden tavoittamiseksi tarvitaan myös lisää liikkuvia palveluja.

Nuorten toimeentulotuen asiakkaiden tavoittamiseksi on kehitettävä uusia toimintatapoja. Vanhusten sosiaalisiin, terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin on tartuttava aiemmin ja kehitettävä moniammatillisia toimia heidän tukemisekseen. Velkaongelmien, riippuvuuksien ja mielenterveysongelmien havaitsemista, tukea ja hoitoonohjausta on parannettava. Vieraskielisten asiakkaiden palveluja on oltava paremmin saatavilla ja niitä on kehitettävä (tulkkauspalvelut). Tulosten perusteella suositellaan myös, että toimeentulotukiuudistuksen kaltaiset laajat reformit tulisi jatkossa toteuttaa vaiheittain, jotta toimeentulotukiuudistuksessa tapahtuneilta haitallisilta ja kohtuuttomilta tilanteilta voitaisiin välttyä.