Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Valtakunnallinen arviointi

Tiivistelmä

Manner-Suomessa oli 31.12.2017 348 788 1-6-vuotiasta lasta. Lapsista suomenkielisiä oli 85,8 %, ruotsinkielisiä 5,3 %, saamenkielisiä 0,1 % ja muunkielisiä 9 %. Syntyvyys on laskenut jokaisen ikäluokan kohdalla niin, että vuonna 2016 syntyi 8 078 lasta vähemmän kuin vuonna 2011. Tänä jaksona ruotsinkielisten lasten määrä on suhteellisesti noussut, saamenkielisten pysynyt ennallaan ja suomenkielisten vähentynyt. Myös muunkielisten lasten määrä on hieman noussut. Kieliryhmien välinen jakautuma on kuitenkin pysynyt ikäryhmittäin varsin ennallaan.

Taulukko 2.5.1. 1-6-vuotiaat ikäluokittain Manner-Suomessa.

Manner-Suomessa asuvista lapsista varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 266 150 lasta (76,3 %). Näistä 221 241 (83,1 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 44 910 (16,9 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Manner-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu 76,3 % kaikista 1-6-vuotiaista lapsista. Heistä 17,4 % osallistuu 20 tunnin varhaiskasvatukseen, 31,0 % laajempaan varhaiskasvatukseen ja 51,5 % kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Aluehallintovirastojen toimialueet

Tarkasteltaessa tietoja aluehallintovirastojen toimialueittain voidaan todeta, että varhaiskasvatukseen osallistui eniten lapsia Länsi- ja Sisä-Suomen toiminta-alueella (84 % kaikista alueen 1-6-vuotiaista lapsista) ja vähiten Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella (64 % kaikista alueen 1-6-vuotiaista lapsista). Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi ylsivät valtakunnalliseen keskiarvoon (76 %), Itä-Suomessa osallistumisprosentti oli 75 ja Lapissa 71.

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuttiin eniten Länsi- ja Sisä-Suomessa (86,4 % kaikista alueen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista) ja vähiten Pohjois-Suomessa (76,4 % kaikista alueen varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista). Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus vaihteli 13,6-23,6 %:iin.

Taulukko 2.5.2. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrät Manner-Suomessa ja aluehallintovirastojen toimialueittain.

Taulukko 2.5.1. 1-6-vuotiaat ikäluokittain Manner-Suomessa

Taulukko 2.5.2. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrät Manner-Suomessa ja aluehallintovirastojen toimialueittain