Vuotta 2017 koskeva peruspalvelujen arviointi

Arvioinnin toimeksianto ja työn organisointi

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (898/2009) 4 §:n 2 momentin nojalla auehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä (VM/1063/00.03.07/2017). Asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon virastot ohjaavat arviointia omalla toimialallaan.

Aluehallintovirastoja ohjaavia ministeriöitä pyydettiin valmistelemaan yhdessä aluehallintovirastojen kanssa ehdotukset vuotta 2017 koskeviksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointikohteiksi. Arviontikohteiden tuli olla sellaisia, että niiden arvioinnista saatavilla tuloksilla on todellista merkitystä aluehallintovirastoille ja ministeriöille. Arvioinnin tuli tukea aluehallintovirastojen perustehtävää, jotta liittymäpinta aluehallintovirastojen toiminnan kehittämiseen ja toiminnan vaikuttavuuden todentamiseen on selkeä.

Ministeriöitä pyydettiin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa tekemään ehdotuksia myös arvioinnin mahdolliseksi teemaksi. Meneillään olevan arviointikierroksen teemaksi valikoitui yhdenvertaisuus.

Vuotta 2017 koskeva arvointi toteutetaan aiemmista vuosita poiketen siten, että valtakunnallinen arviointi ja alueelliset tarkenteet valmistellaan samanaikaisesti ja yhdistetään samaan sähköiseen dokumenttiin. Arviointi toteutetaan Pation työkaluin.

Arvioinnin ohjeellinen valmistumisaika on 31.5.2018. Valtakunnallinen arviointi ja alueelliset analyysit myös julkaistaan samanaikaisesti.

Vuoden 2017 arviointikohteet ovat seuraavat:

  • Varhaiskasvatus
  • Esi- ja perusopetuksen koulukuljetus
  • Perustoimeentulotuen Kela-siirto
  • Kulttuuripalvelut
  • Nuorten osallistuminen
  • Liikuntapalvelut
  • Kirjastopalvelut
  • Pelastustoimi
  • Småbarnspedagogik
  • Skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning

Kunkin arviointikohteen tarkempi sisältö arviointikysymyksineen näkyy Pation sisällysluettelossa.

Peruspalvelujen arvioinnin kehittämiseksi perustettu Peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallinen koordinaatioryhmä on tukenut arviointia omalla työpanoksellaaan. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Erkkilä (Pohjois-Suomen AVI) ja sihteerinä Olli Aulaskari (Pohjois-Suomen AVI).