Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Valtaosa esiopetusta saavista oppilaista saa opetusta päivähoidon yhteydessä ja vähäisempi osa koulun yhteydessä (Kuvio 3.4.1.). Päivähoidon yhteydessä esiopetusta saavien oppilaiden osuuden vaihteluväli ulottuu Etelä-Karjalan yli 95 %:sta Etelä-Pohjanmaan vajaaseen 65 %:iin.

Enintään 5 km:n etäisyydellä alakoulun opetuspisteestä asuvien 7-12 -vuotiaiden osuus ikäluokasta on Suomessa noin 90 % (Kuvio 3.4.2.). Maakunnittain tarkasteltuna suurin osuus on Uusimaalla (95,5 %) ja pienin osuus Pohjanmaalta (72 %). Väestö- ja aluerakenteellinen eriytyminen eri alueilla muodostaa viitekehyksen maakuntien välisille eroille.

Enintään 5 km:n etäisyydellä yläkoulun opetuspisteestä asuvien 13-15 -vuotiaiden osuus ikäluokasta on keskimäärin 70 %, mikä luku on parikymmentä prosenttiyksikköä vähemmän kuin alakoulun kohdalla (Kuvio 3.4.3.). Maakunnittain tarkasteltuna suurin osuus oli Uusimaalla (88,1 %) ja pienin osuus Pohjois-Karjalassa (54,5 %). Maakunnittaiset erot ovat suuret, lähes 35 %-yksikköä.

Esiopetuksen oppilasmäärän trenditarkastelusta (2013-2016) käy ilmi, että koulun yhteydessä esiopetusta saavien oppilaiden määrät ovat alentuneet (-6,6 %-yks.) ja päivähoidon yhteydessä esiopetusta saavien oppilaiden määrät nousseet (+7,0 %-yks.). Kokonaisuudessaan tarkastelujakson aikana esiopetusta saavien oppilaiden määrä on noussut 2 650 henkilöllä. Ainoastaan PSAVIn alueella tarkastelujakson kokonaismuutos oli lievästi negatiivinen (-107 henkilöä) (Taulukko 3.4.1.).

Taulukoissa 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. ja 3.4.5. tarkastellaan 7-12 -sekä 13-15 -vuotiaiden määrän ja osuuden kehitystä vuosina 2014-2017. Ajanjakson aikana 7-12 -vuotiaiden määrä on noussut kaikkien muiden AVIen alueilla lukuunottamatta ISAVIn aluetta. Kokonaisuutena ikäryhmän koko kasvoi yli 13 000 henkilöllä. Väestön kokonaismäärään suhteutettuna ikäryhmän osuus kasvoi kaikkien AVIen alueella. Keskimääräinen muutos oli +0,19 %-yksikköä.

Vuosien 2014-2017 välisenä aikana 13-15 -vuotiaiden ikäryhmän koko kasvoi 1 300 henkilöllä (+0,7 %). Lukumääräisesti suurimmat muutokset tapahtuivat ESAVIn (+1 672 henkilöä) ja ISAVIn alueella (-1 041 henkilöä). Väestön kokonaismäärään suhteutettuna ikäryhmän osuus ei muuttunut tarkastelujakson aikana. Osuuden muutos oli positiivinen ESAVIn, LSSAVIn ja PSAVIn alueella, muiden AVIen alueella negatiivinen.

Kuvio 3.4.1. Esiopetuksen oppilaiden jakauma koulun ja päivähoidon yhteydessä annettavaan esiopetukseen 20.9.2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen

Kuvio 3.4.2. Enintään 5 km:n etäisyydellä alakoulun opetuspisteestä asuvien 7-12 -vuotiaiden osuus ikäluokasta

Lähde: Aluehallintovirastot

Kuvio 3.4.3. Enintään 5 km:n etäisyydellä yläkoulun opetuspisteestä asuvien 13-15 -vuotiaiden osuus ikäluokasta v. 2017

Lähde: Aluehallintovirastot

Taulukko 3.4.2. 7-12 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.3. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.4. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.5. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.1. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Kouluhallinnon tilastopalvelut Vipunen