Turvapaikanhakijat

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon palveluissa on turvapaikanhakijoita?

Varhaiskasvatuksessa oli 481 turvanpaikanhakijalasta. Heistä 243 oli varhaiskasvatuksessa alle 20 tuntia viikossa, 147 20-35 tuntia viikossa ja 91 yli 35 tuntia viikossa.

Lainsäädännössä ei säädetä erikseen turvapaikanhakijoiden oikeudesta varhaiskasvatukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut asiasta verkkosivuillaan 15.10.2015 otsikolla Tietoa turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatuksesta ja esi- ja perusopetuksesta seuraavasti: ”Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Varhaiskasvatusta järjestetään tarvittaessa esiopetusikäisille ja tätä nuoremmille. Kunnat voivat myös järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta turvapaikanhakijoille.” Kunnat ovat ilmeisesti pääsääntöisesti tulkinneet ohjetta niin, että turvapaikanhakijoihin sovelletaan koti/asuinkunta-periaatetta palvelun järjestämisessä. Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin päätöksessään 17/0239/6 (d:no 13176/16/6111) linjannut, että kuntien ei tarvitse järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta. Toisaalta oikeus katsoo, että myöskään vastaanottokeskus ei ole velvollinen järjestämään siellä asuville turvapaikanhakijalapsille päivähoitoa. Näin ollen oikeus varhaiskasvatukseen syntyy vasta kun turvapaikanhakija saa myönteisen turvapaikkapäätöksen.

Manner-Suomessa oli kyselyyn tulleiden vastausten mukaan varhaiskasvatuksessa 481 turvanpaikanhakijalasta. Heistä 243 oli varhaiskasvatuksessa alle 20 tuntia viikossa, 147 20-35 tuntia viikossa ja 91 yli 35 tuntia viikossa. Heistä valtaosa (470 eli 97,7 %) osallistui kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Turvapaikanhakijoiden osuus kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista oli Manner-Suomessa 0,2 %. (Taulukko 2.10.1.).

Taulukko 2.10.1. Turvapaikanhakijat varhaiskasvatuksessa Manner-Suomessa