Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna

Sammandrag

Utvärderingen av basservicen gällde för ungdomsväsendets del vilka möjligheter unga i kommunerna har att delta och göra sig hörda och vilka system kommunerna har för detta. Vilka möjligheter som erbjöds och genom vilka kanaler unga kunde påverka varierade mellan olika kommuner. För att unga ska kunna göra sig hörda på många olika sätt, bör kommunerna ta i bruk sådana verktyg som motsvarar ungas behov och önskemål.

När det gällde ungdomslobbygrupper och ungdomsfullmäktige var situationen god i hela landet. Alla kommuner hade dock inte ett ungdomsfullmäktige som inrättats av kommunstyrelsen. Till denna del uppnås inte lagens syfte. Ungdomsfullmäktige representerar inte heller hela den mångfasetterade grupp av unga som finns i kommunerna. När beslut som berör unga fattas är det viktigt att också beakta de unga som inte hör till någon representationsgrupp.

De frågor som unga ska kunna påverka enligt kommunallagen och ungdomslagen bör beaktas på ett heltäckande sätt i kommunen. Det är inte tillräckligt att unga har kunnat påverka endast en del av frågorna i kommunallagen och ungdomslagen. Kommunerna förhåller sig i regel till ungas initiativ med det allvar som krävs och behandlar initiativen ändamålsenligt, men alla kommuner tar inte de ungas initiativ på allvar.

I många kommuner är resurserna för ungdomsarbetet otillräckliga. Därför bör kommunerna öka, utveckla och effektivera samarbetet med andra aktörer och andra kommuner. Omkring hälften av kommunerna samarbetar med andra kommuner när det gäller ungas delaktighet och inflytande.

Barn och unga bör ses som kompetenta medborgare utifrån sin kunskapsnivå. I kommunerna har de möjlighet att få sina första positiva erfarenheter av att kunna förbättra och förändra den egna närmiljön, möjlighet att öka sina färdigheter och uppleva grupptillhörighet. När delaktighetsmetoderna utvecklas är det inte bara viktigt att beakta att lagens syfte uppnås utan också på vilka sätt och med vilken attityd unga görs delaktiga.