Pelastuslaitosten laskutettavat valvontatehtävät

Valvontatehtävien laskutus

Vuoden 2013 alusta valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset ovat muuttuneet osittain maksullisiksi. Tällaisia maksullisia valvontakäyntejä ovat muun muuassa yrityksiin ja laitoksiin tehtävät yleiset palotarkastukset, jälkitarkastukset, erityiset palotarkastukset sekä yleisötilaisuuksien palotarkastukset. Asuinrakennusten yleiset palotarkastukset ovat pääosin säilyneet maksuttomina.

Pelastustoimen valvontatehtävät ovat pääsääntöisesti maksullisia. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellystä palotarkastuksesta tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta pelastuslain mukaisesti maksun. Sama periaate koskee myös muuta tehtävää, joka on muussa lainsäädännössä erikseen säädetty maksulliseksi. Maksun taso määritellään alueen pelastustoimen hyväksymässä taksassa. Koska pelastuslain mukaan perittävän maksun suuruus voi olla enintään suoritteen tuottamista aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrä, palotarkastuksen maksun suuruus saattaa hieman vaihdella pelastuslaitoksittain.

Myös vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaisista valvontakäynneistä on mahdollista periä maksu.

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005); Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta; Pelastuslaki (379/2011))

Mistä valvontatehtävistä pelastuslaitokset laskuttavat ja mistä eivät?

Maksulliset tehtävät

Pelastuslaitoksien maksulliset valvontatehtävät on määritelty pelastuslaitoksien taksaluetteloissa. Pelastuslain mukaan perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Maksullisia tehtäviä ovat: 

 • pelastussuunnitelmavelvollisissa taloyhtiöissä 
  • jälkipalotarkastus
  • pyydetty ylimääräinen palotarkastus
  • erityinen palotarkastus
 • valvontakohteiden luokituksessa (sisältää seuraavat valvontatoimenpiteet: yleinen palotarkastus, jälkipalotarkastus ja pyydetty ylimääräinen palotarkastus)
  • A1 ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta
  • A2 opetusrakennusten ja päiväkotien valvonta
  • A3 kokoontumis- ja liiketilojen valvonta
  • A4 teollisuus- ja varastorakennusten valvonta
  • A5 maatalouden tuotantotilojen valvonta
  • A6 muiden rakennusten valvonta 
 • yleisötilaisuuden palotarkastus.

Maksuttomat tehtävät

Yleisesti pelastuslaitoksien maksuttomia valvontatehtäviä ovat:

 • asuinrakennusten yleiset palotarkastukset
 • omavalvonnan kohteet
 • pelastuslaitoksen aloitteesta tehdyt ylimääräiset palotarkastukset.

Muita maksuttomia valvontatehtäviä, jotka vaihtelevat pelastuslaitoksittain:

 • pelastussuunnitelmien ja poistumisturvallisuusselvityksien asiakirjavalvonta
 • erilaiset katselmukset
 • lausunnot
 • nuohouspalauteraportin valvonta
 • ilotulitteisiin ja erikoistehosteisiin liittyvä valvonta
 • yleisötilaisuuksien valvonta
 • valvontatehtävät, joista ei tehdä allekirjoitettua pöytäkirjaa
 • koulumajoitusten tarkastukset
 • ravintoloiden ja suurmyymälöiden kausitarkastukset
 • väestönsuojan tarkastus
 • rakennusvalvontaan ja lupakäsittelyyn, kaavoitukseen kuuluvat katselmukset.

Onko pelastuslaitosten laskutusperusteissa eroja?

Otanta taksaluetteloista

Pelastuslaitoksien taksapäätöksiä päivitetään epäsäännöllisesti. Vuoden 2017 taksapäätöksistä oli noin puolet päivitetty vuosina 2016-2017. Toiseksi eniten eli kolmasosa taksaluetteloista oli päivitetty vuosina 2013-2014, ja kahden pelastuslaitoksen osalta asia ei ilmennyt. 

Vertailua varten tämän selvityksen otanta (Kuvio 9.9.1 Otanta taksaluetteloista) perustuu kahteen erilaiseen taksaluokkaan, joita ovat:

 • pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt: pyydetty ylimääräinen palotarkastus
 • kohteet A1-A6: yleinen palotarkastus.

Yhteneväisyydet ja erot

Pelastuslaitoksien taksaluettelot on laadittu yhdenmukaisin periaattein. Valvontaluokat ja valvontamenetelmät ovat myös yhteismitallisia, mutta sisältöeroja taksoissa ilmenee jonkin verran. Pelastuslaitoksien taksaperusteiden sisältöerot heijastuvat laskutusperusteisiin, ja niissä voi olla muuttujina esimerkiksi seuraavia asioita:

 • kohteen kokoluokan vaikutus (pieni-suuri) 
 • valvontatoimenpiteeseen käytetyn työajan vaikutus (1-2h)
 • valvontatehtävän yhdistäminen johonkin muuhun valvontatoimenpiteeseen (esim. jälkivalvonta asiakirjavalvontana)

Kuvio 9.9.1 Otanta pelastustoimen taksaluettelosta

Lähde:pelastustoimi