Allmänt om utvärderingen

Vad är regionförvaltningsverkens utvärdering av basservicen?

En av regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter är att utvärdera tillgången till grundläggande service. Genom utvärderingen som görs vartannat år följer regionförvaltningsverken upp, övervakar och bedömer tillgången till basservice i hela landet. 

Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturtjänsterna, biblioteken, ungdoms- och idrottsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av basservicen 2019 ge svar på.

Utvärderingen gällde följande basservice 2019:

  • Teckenspråkiga barn och coda-barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning
  • Grundläggande utbildning för barn som har placerats med stöd av barnskyddslagen eller privat placerade barn
  • Bibliotekslokaler - lokalernas användbarhet, tillgänglighet och ändamålsenlighet på det sätt som bibliotekslagen förutsätter
  • Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet - de kommunala idrottsanläggningarnas läge, antal och tillgänglighetsanpassning
  • Tillgången till service för unga i kommunerna