Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Hur bor barnen och de unga i läropliktsåldern?

Största delen av barn och unga i läropliktsåldern är placerade i familjevård eller anstaltsvård.

Med familjevård avses vård eller annan omvårdnad om barn på deltid eller dygnet runt i familjevårdarens privata hem eller hemma hos vårdtagaren. Familjevårdare kallas ofta också fosterföräldrar. Professionella familjehem (professionell familjevård) är tillståndspliktiga och förutsätter starkare kompetens än familjevården. Familjehemmen placerar sig mellan familjevård och institutionsvård. Institutionsvården omfattar barnhem, skolhem och andra med dem jämförbara barnskyddsanstalter. (THL 2020.) Av tabell 3.7.1. framgår att nästan hälften (49 %) av barnen i läropliktsåldern är placerade i familjevård och knappt en tredjedel i institutionsvård (29,2 %).

Tabell 3.7.1. Elever i läropliktsåldern enligt placeringsform i respektive RFV-område, %-andelar (n=211)