Undervisning av barn som är placerade av barnskyddet

Riksomfattande utvärdering

Figurer och tabeller

Kartor

Karta 3.4.1. Andelen 0–17-åringar som placerats utanför hemmet av befolkningen i motsvarande ålder i olika områden i Finland år 2018.

Karta 3.4.2. Andelen 0–17-åringar som placerats i familjer av alla barn som placerats utanför hemmet i olika regioner i Finland år 2018.

Karta 3.4.3. Andelen 0–17-åringar som placerats i professionella familjehem av alla barn som placerats utanför hemmet i olika regioner i Finland år 2018.

Karta 3.4.4. Andelen 0–17-åringar som placerats i barnskyddsanstalter av alla barn som placerats utanför hemmet i olika regioner i Finland år 2018.

Karta 3.4.5. Andelen 0–17-åringar som placerats någon annanstans av alla barn som placerats utanför hemmet i olika regioner i Finland år 2018.

Figurer

Figur 3.6.1. Antalet barn i läropliktsåldern placerade med stöd av barnskyddslagen i de kommuner som besvarat enkäten.

Figur 3.6.2. Antalet barn i läropliktsåldern i de kommuner som besvarade enkäten landskapsvis.

Figur 3.8.1. Antalet barn i skolorna i de kommuner som besvarat enkäten i respektive RFV-område.

Figur 3.9.1. Samarbetet mellan undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsmyndigheterna i respektive RFV-område.

Figur 3.9.2. Samarbetet mellan kommunens undervisningsväsende och den placerande kommunens undervisningsmyndigheter.

Figur 3.9.3. Samarbetet mellan kommunens undervisningsväsende och den placerande kommunens social- och hälsovårdsmyndigheter

Figur 3.9.4. Samarbetet mellan utbildningsanordnarna och privata barnskyddsanstalter.

Figur 3.9.5. Betydelsen av det ökade behovet av elevvård som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.6. Betydelsen av det ökade behovet av intensifierat och särskilt stöd som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.7. Betydelsen av det ökade behovet av skolgångshandledare som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.8. Elevfrånvaro som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.9. Elevbedömningen som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.10. Samarbetsproblem med enheten där barnet är placerat som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.11. Ökat behov av speciallärare som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.12. Informationsgången mellan socialväsendet och skolväsendet som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.13. Elevernas hälsoproblem som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Figur 3.9.14. Elevernas psykiska problem som förklaring till utmaningarna med att ordna undervisningen.

Tabeller

Tabell 3.3.1. Kommunerna som besvarade enkäten landskapsvis. (Flest antal kommuner som besvarade enkäten fanns i RFV i Västra och Inre Finlands område, procentuellt flest i RFV i Östra Finlands område.)

Tabell 3.4.1. Kommun- eller samkommunägda läroanstalter som ger grundläggande utbildning eller specialskolor på grundskolestadiet år 2019.

Tabell 3.4.2. Antalet elever i skolor som drivs av en kommun år 2019, landskapsvis

Tabell 3.7.1. Elever i läropliktsåldern enligt placeringsform i respektive RFV-område, %-andelar (n=211).