Teckenspråkiga och CODA-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Riksomfattande utvärdering

Informationskällor

Lagar och förordningar

Kommunallagen (410/2015)

Lagen om grundläggande utbildning 628/1998

Förordningen om grundläggande utbildning 852/1998
Grundlagen (731/1999)

Lagen om småbarnspedagogik 540/2018

Statsrådets förordning om småbarnspedagogik 753/2018

Teckenspråkslagen (359/2015)

Diskrimineringslagen (1325/2014)

Utbildningsstyrelsens föreskrifter och handböcker


Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014, Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 2016: 1

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2018: 9a

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018, Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar 2018: 3a

Övriga uppgiftskällor

Den svenskspråkiga befolkningens utveckling i Finland 1990–2040. Saarela, Jan, 2020. Utgivare: Tankesmedjan Magma och Svenska Finlands folkting https://magma.fi/den-svensksprakiga-befolkningen-i-finland-1990-2040/

Kuntaliitto.fi

Kuuloliitto ry https://www.kuuloliitto.fi/

Kuuloavain.fi https://www.kuuloavain.fi/

www.oph.fi

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma (2010) Finlands Dövas Förbund rf, Institutet för de inhemska språken. (Sökt 17.4.2020) http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk15/Viittomakielten_kielipoliittinen_ohjelma.pdf

Lapsi ja sisäkorvaistute (2013). Satakieliohjelma.fi. Waasa Graphics Oy, Vasa 2013

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_sprak/sprak_i_finland/teckensprak

https://oikeusministerio.fi/viittomakielet

https://vm.fi/alueellistaminen

Santala, Oona-Jemina (2019): Kaksikielinen pedagogiikka ja kielelliset oikeudet viittovan oppilaan opetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede. http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201905141770

Tilastokeskus.fi

Vipunen.fi