Fysisk tillgänglighet till idrottsanläggningar

Riksomfattande utvärdering

Uppgiftskällor

Idrottslagen (390/2015)

Markanvändnings- och byggförordningen (895/1999)

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Grundlagen (731/1999)

Enkät till kommunerna i Fastlandsfinland: Utvärdering av basservicen 2019. Fysisk tillgänglighet till idrottsanläggningar. Svarsprocent 92 (270 kommuner)

Statistikcentralen. Befolkningsprognos. Publikation 17.6.2019.

Regionförvaltningsverkens viktigaste utvärderingar av basservicens tillstånd 2013. Publikationer av Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 2014.

Kilpelä, Niina 2013. Esteettömät sisäliikuntatilat. Undervisnings- och kulturministeriets publikation 106.

Kotavaara, Ossi & Rusanen, Jarmo 2016. Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa: Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) -hankkeen loppuraportti. Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran ja Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön julkaisuja, tiedonantoja 1/2016, Uleåborg.

Kuntaliitto.fi

Lipas.fi

Nivala, Aleksi & Kotavaara, Ossi 2020. LIISA 20 – Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus, opublicerad slutrapport.

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Social - och hälsovårdsministeriets publikationer 10, 2013. 

TEA-Viisari

Statens idrottsråds publikationer 2014:4. Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirja. Undervisnings- och kulturministeriet/Statens idrottsråd.

Statsrådets principbeslut LVM/2018/18. 2018. Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä. Kommunikationsministeriets promemoria 2018.

Finansministeriets publikationer 2020:13. Kommunerna vid en vändpunkt? Lägesbild över kommunerna 2020. Finansministeriet, Helsingfors.