Tjänster för unga i kommunen

Riksomfattande utvärdering

Informationskällor

Kommunallagen 410/2015

Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet 523/2015

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 519/1977

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 380/1987

Mentalvårdsförordningen 1247/1990

Ungdomslagen 1285/2016

Lagen om elev- och studerandevård 1287/2013

Lagen om grundläggande utbildning 628/1998

Lagen om missbrukarvård i 41/1986

Socialvårdslagen 1301/2014

Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 380/1987

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 27/2016

Enkät till kommunerna i Fastlandsfinland: Bedömning av den regionala tillgången till basservice inom ungdomsväsendet 2019. Tjänster riktade till unga. Svarstid 1.11.2019–15.1.2020, svarsprocent 99,7 % (293 kommuner). Statistikuppgifter finns också tillgängliga i Ungdomsstatistiken, bedömning av basservicen 2019.

Enkäten Hälsa i skolan 2019. Institutet för hälsa och välfärd THL.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut. Institutet för hälsa och välfärd THL.

LIPAS – databas för idrottsplatser https://www.lipas.fi/etusivu

Ungdomsstatistik, Regionförvaltningsverket.

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen

 Narkotikabruket och attityderna till narkotika bland finländarna 2018. Institutet för hälsa och välfärd THL.

Regionförvaltningsverket, Etsivän nuorisotyön raportti 2019, förhandsinformation.

Regionförvaltningsverket, Nuorten työpajatoiminnan raportti 2019, förhandsinformation.

Regionförvaltningsverkens och Valviras utredning om studerandehälsovården, som en del av programmet för tillsynen av tillgången till hälso- och sjukvård 2019. https://www.avi.fi/web/avi/-/opiskeluterveydenhuollon-jarjestamisessa-on-edelleen-parannettavaa

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2015.

Aluehallintoviraston peruspalvelujen arviointi, nuorisotoimi 2017.

Autio, Kirsi & Bamming, Ruth 2018. Yhteinen näky, yhteinen ymmärrys – Kuntien monialainen yhteistyö nuorten palvelujen ja kasvu- ja elinolojen kehittämisessä 2017. Regionförvaltningsverkens publikationer 56/2018.

Berg, Päivi & Myllyniemi, Sami (2021, kommer snart). Ungdomsbarometern 2020. Helsingfors: Undervisningsministeriet & Ungdomsforskningsnätverket & Statens ungdomsråd.

Eriksson, Susan & Ronkainen, Jussi (toim.) 2016. Mitä nuoret ajattelevat palveluista?: Itä-Suomen nuorisopuntarissa nuoret ja palvelujärjestelmä. Tutkimuksia ja raportteja – Research Reports 109, Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami 2020. Keitä te ootte, te… – kun en mä tunne teitä? Kymmenen nuoren ajatuksia palvelujärjestelmän osumista ja hudeista. Nuorisobarometrin erillisnäyte -hanke. Ungdomsforskningsnätverket. (Opublicerat manuskript).

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (red.) 2020. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 225 / webbpublikationer 152, Kenttä; Statens ungdomsråds publikationer nr 65; Helsingfors: Undervisnings- och kulturministeriet & Statens ungdomsråd & Ungdomsforskningsnätverket.

Hakanen, Tiina, Myllyniemi, Sami, Salasuo, Mikko (red.) 2019. Oikeus liikkua: lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Ungdomsforskningssällskapet. Ungdomsforskningsnätverket / Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 215; Statens ungdomsråds publikationer 61. Helsingfors: Undervisnings- och kulturministeriet.

Kalliomaa, Johanna & Ahonen-Walker, Mari (red.) 2019. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019. Helsingfors: Finlands kommunförbund.

Nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention för åren 2020–2030. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:6.

Kommunförbundet: trafik och mobilitet.

Minedu.fi

Nipuli, Suvi 2020. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn prosessit: Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin. SHM: rapporter och promemorior 2019:55.

Peruspalvelujen tila 2020: Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa. Finansministeriets publikationer 2020:26.

Pöysä, Ville & Tuuva-Hongisto, Sari. 2017. Onks käyntii ja onks kyytii? Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla. Verket: Aaltonen, Sanna & Kivijärvi, Antti (red.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Ungdomsforskningssällskapet. Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, publikationer 198. s. 221–236.

Suomen Asiakastieto 2019. Maksuhäiriömerkintätilastot.

Tilastokeskus.fi

Riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023

Finansministeriet: kommunernas bokslutskort 2020.